Saksstatistikk 1. halvår 2017

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. Så langt i 2017 har vi mottatt noen færre saker enn i tilsvarende periode i fjor. Dette gjelder blant annet store saksfelt som konkurs og tvistesaker. Saksmengden her ligger imidlertid fortsatt på et historisk høyt nivå. Antall forvaltningssaker har hatt en viss oppgang.

Tvister

Det kom inn 250 tvistesaker, hvorav hovedtyngden er midlertidige forføyninger og arrest. Dette er 5 % færre saker enn første halvår i fjor. 

Konkurs

I første halvår 2017 kom det inn 1 421 konkurssaker. Dette er en nedgang på 8 % sammenlignet med 1. halvår 2017. 

Tvangssalg

Domstolen mottok 1118 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler, en nedgang på 7 % fra samme periode i fjor. I 1. halvår 2017 ble det gjennomført tvangssalg av 41 enheter (68 i 2016). De aller fleste klarer å gjøre opp for seg før det kommer så langt som til gjennomføringen av et tvangssalg.

Øvrige tvangssaker har steget med 1 %.

Gjeldsordning

Det var noen færre gjeldsordningssaker i 1. halvår 2017 sammenlignet med samme periode i fjor (123 mot 144).

Dødsboskifter

Begjæringer om offentlig skifte av dødsbo har vært svakt nedadgående i en del år. (2015 var et unntak med 25 % økning). Så langt i år har vi mottatt 72 saker, omtrent som i fjor.

Forvaltningssaker

Forvaltningssakene viser små endringer i forhold til 1. halvår 2016. Antall notarialbekreftelser har økt med 6 %, antall anmeldte dødsfall er uendret og antall mottatte testamenter til oppbevaring har økt med 3 %. Det ble viet 712 par (727 i 2016).  

Du kan lese saksstatistikken her. Grafer finner du her.