Saksstatistikk Oslo byfogdembete, 1. halvår 2015

Antall saker innenfor store saksfelt som midlertidig forføyning, konkurs og tvangssalg var på et høyt nivå i 2014. I 1. halvår 2015 gikk saksmengden noe ned på disse områdene.

Tvistesaker – midlertidig sikring
Tvistesakene, som økte vesentlig i 2014, har så langt i år gått tilbake mot det nivået som var før fjorårets oppgang. Den største og viktigste av disse sakstypene, midlertidig forføyning, har så langt i år hatt en nedgang på 12 % etter en oppgang på 35 % i hele fjor. Oslo byfogdembete har en egen beredskap for å sikre umiddelbar vurdering og eventuell behandling av disse sakene.

Konkurs
Antall innkomne konkurssaker er fortsatt høyt, selv om det i 1. halvår 2015 kom inn 15 % færre saker enn til samme tid året før. Saksinngangen er med det tilbake til litt under 2013-nivået som da var det høyeste på flere år. Grafen viser at det var en nedgang i antall begjæringer og antall åpnede konkursboer fram til 2013 da trenden snudde. I 2014 flatet kurven ut og nå ser vi en nedgang.

Tvangsavvikling og tvangsoppløsning av aksjeselskaper
Antall saker om tvangsoppløsning på grunn av manglende årsregnskap, styreleder, styremedlemmer, daglig leder eller revisor fortsetter å stige, med 20 % pr 1. halvår sammenliknet med samme periode i fjor.

Tvangssalg
Fram til 2012 var det en jevn økning i antall begjæringer om tvangssalg. Deretter har kurven flatet ut og gikk i 1. halvår 2015 ned med 9 %. Innen dette saksområdet gikk tvangssalgsbegjæringer på borettslagsleiligheter ned med 4 %. De utgjør den største gruppen. Antall gjennomførte tvangssalg var 73 per 30. juni.

Øvrige tvangssaker
Det ble registrert en økt saksinngang på 21 % på dette saksområdet sammenliknet med 1. halvår i fjor. "Øvrige tvangssaker" er ofte krevende oppgaver. Her inngår klager, fravikelser og noen andre tvangssaker.

Gjeldsordning
Per 30. juni hadde Oslo byfogdembete mottatt 126 gjeldsordningssaker mot 149 i samme periode i 2014. En tilbakegang til nivået vi lå på i 2012 og 2013.

Dødsboskifter
Begjæringer om offentlig skifte av dødsbo sank noe i 2014. I år har antall saker igjen gått opp og antallet mottatte saker er nå noe høyere enn i 2013. Oppgangen har vært på 25 %.

Forvaltningssaker
Forvaltningssakene viser en samlet oppgang på 9 % sammenlignet med 1. halvår 2014. Antall notarialbekreftelser, som stupte etter innføring av gebyr i 2013, har økt 10 % i 1. halvår. Det samme gjelder antall testamenter til oppbevaring som også gikk ned etter ble gebyrbeleggingen i 2013.

Antall gjennomførte vigsler har holdt seg på samme nivå som i 2014, 724 mot 700 pr. 1. halvår.

Per 30. juni 2015 var det meldt 2217 dødsfall mot 2039 til samme tid i 2014.


Les saksstatistikken her.

Se grafer her.