Siste handledag for aksjer i IT-selskap på Oslo Børs

Polygon, som eier ca 4,5 % av aksjene i Evry ASA, hevdet på egne og andre småaksjonærers vegne at Børsklagenemndens vedtak 24. august 2015 om å ta selskapet av Oslo Børs var ugyldig og at retten måtte forhindre avnoteringen. Retten fant at Polygon hadde rettslig interesse i å fremsette slikt krav om midlertidig forføyning mot børsen. Etter å ha drøftet domstolenes prøvelsesrett av Børsklagenemndens strykningsvedtak, fant retten etter en nærmere vurdering at vedtaket måtte anses gyldig og at det da ikke var grunnlag for å fastsette at børsnoteringen skulle fortsette.

Kjennelsen kan leses her.