Våre saksfelt

Oslo byfogdembete er en spesialdomstol og den eneste av sitt slag. Domstolen dekker hele Oslo og har et vesentlig høyere saksvolum på sine saksområder enn tingretter ellers i landet.  Kompetansearbeid har en sentral plass i vår virksomhet, og domstolen fungerer som et kompetansesenter for andre domstoler.

Domstolens saksfelt:

Oslo byfogdembete behandler også en rekke saker med mer begrenset volum, som tvangsfullbyrdelse av samværsrett med barn, dødsformodning, skiftetakst, offentlig skifte ved separasjon/skilsmisse, granskning, innkalling til generalforsamling og saker om stenging av strøm.

Domstolen registrerer også dødsfall og oppbevarer testamenter. Som notarius publicus i Oslo gir vi notarialbekreftelser.

Det er forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling av 4. mars 2016 kapittel 1 § 20 som regulerer hvilke sakstyper Oslo byfogdembete behandler.

Særtrekk ved våre saker

Enkelte av sakstypene Oslo byfogdembete behandler, må avgjøres raskt. Saker om midlertidig sikring blir behandlet umiddelbart. Hvis saken kan avgjøres uten at retten innkaller til rettsmøte, vil den bli avgjort samme dag eller dagen etter. Et eventuelt rettsmøte holdes innen to uker, og en avgjørelse foreligger én til to uker etter rettsmøtet.

Saksbehandlingstider

Oslo byfogdembete har fastsatt egne mål for saksbehandlingstider. Dette gjelder for sakstyper som ikke har lovregulerte frister, eller hvor Domstoladministrasjonen har fastsatt frister.

Volum

Flere saksfelt har høyt volum, ikke minst konkurs og tvangssalg. Oslo byfogdembete har derfor et uttalt behov for rutiner og systemer i saksavviklingen.

Eksternt samarbeid

Domstolen har nært samarbeid med Namsfogden i Oslo. Det samme gjelder bostyrere i konkurs, bobestyrere i dødsboer og medhjelpere i tvangssalg. Vi har også tett kontakt med Oslos begravelsesbyråer.