Gebyr og betaling

Betalingsinformasjon

Oslo byfogdembetes bankkonto: 6345.05.09304. Alle betalinger merkes med 1B10 samt fullstendig saksnummer, eventuelt navn på partene.

Vår fakturaadresse er Oslo byfogdembete 1B10, 1460ERSJ, Fakturamottak DFØ, Pb. 4716, 7468 Trondheim.

Ved betaling fra utlandet:

Nordea Bank Norge ASA, N-0107 Oslo, Norway
International Bank Account Number/IBAN: NO8963450509304
Bank Identifier Code/SWIFT: NDEANOKK


Grunnsatsen for ett rettsgebyr (1R) er for saker innkommet fra og med 01.01.2018 kr 1 130.

Gebyr i saker om tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse

 • Begjæring om tvangsfullbyrdelse, 2,1 x rettsgebyr, kr 2 373
 • Begjæring om fullbyrdelse av utenlandsk tvangsgrunnlag, 1,70 x rettsgebyr, kr 1 921
 • Besluttet tvangssalg av fast eiendom/andel i borettslag/adkomstdokumenter i aksjeleilighet, 11,1 x rettsgebyr, kr 12 543
 • Besluttet tvangsbruk av fast eiendom, 11,1 x rettsgebyr, kr 12 543
 • Besluttet tvangsoppløsning av sameie, 11,1 x rettsgebyr, kr 12 543
 • Tvangsfravikelse i tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14, gebyrfritt
 • Begjæring om fravikelse/utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd, bokstav d og e, 2,1 x rettsgebyr, kr 2 373


Gebyr i saker om midlertidig sikring og midlertidige avgjørelser

 • Begjæring om midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyning), 2,5 x rettsgebyr, kr 2 825
 • Begjæring om endring, opphevelse, forlengelse av midlertidig sikring, gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (om rett til bidrag), gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (ikke om rett til bidrag), 2,5 x rettsgebyr, kr 2 825
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 91, 2,5 x rettsgebyr,
  kr 2 825

Anke

 • Anke over dom, 24 x rettsgebyr, kr 27 120
 • Anke over kjennelse, 6 x rettsgebyr, kr 6 780


Klage over namsmannens avgjørelser

 • 1 x rettsgebyr, kr 1 130