Om midlertidig sikring

Hva er midlertidig sikring?

Midlertidig sikring er en mulighet til å få sikret et krav inntil en tvist mellom parter blir løst ved avtale eller ordinær domstolsbehandling.

Begjæring om midlertidig sikring omfatter sakstypene arrest (for pengekrav) og midlertidig forføyning (for krav på annet enn penger).

Hva må til for at du kan begjære midlertidig sikring?

For å begjære midlertidig sikring må du ha et krav mot saksøkte og en særlig grunn for at retten skal treffe en midlertidig avgjørelse. Muligheten til å begjære midlertidig sikring er ikke ment å være et alternativ til ordinær domstolsbehandling, men et supplement for saker hvor tidsmomentet er av helt avgjørende betydning.

Hva koster det å begjære midlertidig sikring?

For å kunne begjære midlertidig sikring må du betale gebyr. Se gebyr og betaling for full oversikt over gebyrer.

Hva skal en begjæring om midlertidig sikring inneholde?

Begjæring om midlertidig sikring leveres skriftlig i 4 komplette eksemplarer med bilag, og skal inneholde følgende:

  • partenes navn, adresse, fødselsdato/organisasjonsnummer og helst telefonnummer
  • oversikt over hvilket krav som ønskes sikret, hvordan det ønskes sikret og grunnen til at det begjæres midlertidig sikring
  • andre opplysninger og dokumenter som underbygger kravet så godt som mulig, f.eks. kjøpekontrakt ved kjøp av leilighet, leiekontrakt som viser retten til å besitte lokaler, kvittering for betalt leie, eller at det oppgis navn på personer som kan bekrefte de opplysningene som er gitt