Arrest

Hva menes med arrest?

Det kan ta tid å skaffe et tvangsgrunnlag, og arrest er en mulighet til å sikre et krav før tvangsgrunnlag foreligger. Ved pengekrav benyttes arrest hvis man frykter at forsinkelse vil skape problemer ved fullbyrdelsen av kravet.

Hva må til for at du kan begjære arrest?

For å begjære arrest må du sannsynliggjøre at det foreligger et krav. I tillegg må du ha en sikringsgrunn. Det vil si at skyldnerens atferd gir grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse av kravet vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort.

Hva kan det tas arrest i?

Arrest kan vanligvis tas i ethvert formuesgode, herunder bankkonti og verdipapirer, dvs. rent rådighetsforbud. Unntaksvis kan det imidlertid bli snakk om frihetsbegrensninger, og da bare som utreise­forbud, dvs. at saksøkte forbys å forlate landet.

Hva koster det å begjære arrest?

For å kunne begjære arrest må du betale gebyr. Se gebyr og betaling for full oversikt over gebyrer.

Hva skal en begjæring om arrest inneholde?

Begjæring om arrest leveres skriftlig i 4 komplette eksemplarer med bilag, og skal inneholde følgende:

  • partenes navn, adresse, fødselsdato/organisasjonsnummer og helst telefonnummer
  • oversikt over hvilket krav som ønskes sikret, hvordan det ønskes sikret og grunnen til at det begjæres arrest
  • andre opplysninger og dokumenter som underbygger kravet så godt som mulig

Dersom det er viktig at begjæringen blir behandlet av retten uten at motparten er hørt, må du opplyse hvorfor dette er av særlig betydning. Ønsker du sakens kostnader betalt av motparten må dette også fremkomme.

Ved innlevering av begjæring om midlertidig sikring, som for alle andre begjæringer, må du være klar over at dersom begjæringen ikke fører frem, kan det føre til ansvar for å betale motpartens sakskostnader. Ansvaret for sakskostnadene omfatter også motpartens advokatutgifter.

Saksgang

Det er verdt å merke seg at retten selv vurderer hvilken form for sikring som er nødvendig og dermed ikke er bundet av å velge de tiltak du ber om i begjæringen.

Avhengig av saken, kan Oslo byfogdembete behandle en begjæring om arrest på ulike måter:

  • Begjæringen kan avslås straks dersom retten finner det åpenbart at det ikke foreligger et krav som kan sikres ved en midlertidig avgjørelse, eller at særskilt grunn for å få en midlertidig avgjørelse ikke er tilstede
  • Retten kan komme frem til en midlertidig avgjørelse i saken uten at motparten høres
  • Retten kaller partene inn til rettsmøte før den kommer frem til en avgjørelse

Arrestbegjæringer som tas til følge sendes umiddelbart til namsmannen for gjennomføring. Namsmannen vil da gjøre nødvendige tiltak for å sikre kravet. Dette kan for eksempel gjøres ved at namsmannen underretter en bank om sperring av saksøktes konto. 

En kjennelse om arrest har ifølge loven normalt en varighet på 1 år fra avsigelsen av kjennelsen.

Etterfølgende muntlig forhandling

Kjennelser som blir avsagt umiddelbart uten forutgående rettsmøte, kan ikke ankes. Motparten, eller andre avgjørelsen berører, kan derimot begjære muntlig forhandling. Dette er gebyrfritt. Dersom det begjæres muntlig forhandling, vil retten innkalle til rettsmøte. Retten treffer avgjørelse i saken ved kjennelse. Denne kjennelsen kan du anke til lagmannsretten. Ankefristen er 1 måned fra forkynnelsen av kjennelsen, og du må betale ankegebyr.