Meny

Hva menes med fravikelse?

Fravikelse er den juridiske betegnelsen for utkastelse. Saker om fravikelse behandles av retten eller namsmyndighet, og utkastelse skjer ved at namsmannen fjerner de personer og det løsøret saken gjelder fra eiendommen.

Behandler Oslo byfogdembete alle typer fravikelse?

Det er viktig å merke seg at Oslo byfogdembete kun behandler noen typer fravikelse. Fravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, bokstav d) og e) behandles av retten, mens § 13-2 bokstav a), b) og c) behandles av Namsfogden i Oslo.

Oslo byfogdembete behandler også fravikelsesbegjæringer etter tvangsfullbyrdesesloven § 11-14 (fravikelse under tvangssalg) og eierseksjonsloven § 27 (fravikelse grunnet sameiers oppførsel).

Til deg som begjærer fravikelse:

I et utleieforhold kan det begjæres fravikelse når du som utleier mener å ha rett til å heve leiekontrakten, eller når leietaker har "åpenbart uholdbar hjemmel" til å bo i leiligheten (gjentakende manglende betaling av husleie som grunnlag for heving av leieforholdet, bråk/uro, ulovlig fremleie o.l.).

Hva skal en begjæring om fravikelse inneholde?

  • Navn, adresse og fødselsdato/organisasjonsnummer på partene
  • Adressen på eiendommen som kreves fraveket
  • Beskrivelse av hvilket tvangsgrunnlag som påberopes (tvfbl. § 13-2, bokstav d eller e)

Hvilke vedlegg skal følge med begjæringen?

  • Kopi av varsel om fravikelse, tvfbl. § 4-18. Du må i varselet gjøre oppmerksom på at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom saksøkte ikke frivillig fraflytter eiendommen
  • Eventuelt leiekontrakt


Begjæringen kan ikke fremmes før det har gått minst 2 uker fra datering av varselet.

Datert og signert begjæring med vedlegg innleverer du i 4 komplette eksemplarer.

Hva koster det å begjære fravikelse?

For å kunne begjære fravikelse må du betale gebyr. Se gebyr og betaling for full oversikt over gebyrer.

Til deg som er saksøkt:

Etter at retten har mottatt og godkjent begjæringen, sendes den til deg med 2 ukers frist for uttalelse. Dersom du ikke kommer med bemerkninger innen fristen, avsier retten normalt kjennelse basert på saksøkers fremstilling av saken. Dersom retten mottar bemerkninger innen fristen, sendes disse motparten for uttalelse. Retten tar i de fleste tilfeller stilling til tvisten på grunnlag av den skriftlige saksfremstillingen. Retten innkaller likevel til rettsmøte (muntlig forhandling) om den finner det ønskelig, eller dersom en part krever det.

Hva skjer hvis retten tar begjæringen om fravikelse til følge?

Saker som tas til følge oversendes Namsfogden i Oslo for gjennomføring. Utkastelse skjer ved at namsmannen fjerner de personene og det løsøret saken gjelder, fra eiendommen.

Anke

Du kan anke rettens avgjørelser i fravikelsessaker. Ankefrist er 1 måned etter forkynnelse av avgjørelsen. Anken innleveres til retten sammen med ankegebyret.

Siden ble sist oppdatert: 04.08.2017, kl. 08.40