Meny

Oslo byfogdembete behandler klager på namsmannens beslutninger. Namsmannen kan være Namsfogden i Oslo, Oslo kemnerkontor eller Skatt Øst.

Eksempler på ulike klagesaker:

  • klage over utlegg
  • klage over fravikelse
  • klage over avslag på åpning av gjeldsordning
  • klage over verdifastsettelse av bil

Saksgang i klagesaker

En klage skal du som hovedregel sende den namsmannen du klager på. I de tilfellene hvor namsmannen opprettholder sin beslutning, kan namsmannen på din oppfordring sende klagen til retten. For at retten skal kunne behandle saken, må du innbetale rettsgebyr forskuddsvis.

Etter at gebyr er mottatt, sender retten klagen med namsmannens uttalelse til klagemotparten for bemerkninger. Saksbehandlingen kan enten fortsette i skriftlig form, eller retten innkaller partene til rettsmøte. Rettens avgjørelse skjer i form av kjennelse som kan ankes til lagmannsretten.

Anke

Du kan anke rettens avgjørelser i klagesaker. Ankefrist er 1 måned etter forkynnelse av avgjørelsen. Anken innleveres til retten sammen med ankegebyret.

 

Siden ble sist oppdatert: 09.08.2017, kl. 15.06