Meny
Foto: Shutterstock

Hva menes med stenging av strøm?

Når kunden ikke betaler strømregningen, kan strømleverandør normalt stenge strømmen uten hjelp fra domstolen. I de tilfellene stengingen krever tilgang til boligen/bygningen, må strømleverandøren sende inn en begjæring til Oslo byfogdembete. Retten kan da bestemme at strømleverandør, med hjelp fra Namsfogden i Oslo, får tilgang til boligen slik at strømmen kan stenges.

Oslo byfogdembete behandler saker der boligen er i Oslo, eller saksøkte har folkeregistrert adresse i Oslo.

Hvordan behandler Oslo byfogdembete slike saker?

Begjæringen sendes saksøkte med 14 dagers frist for bemerkninger. I rettens brev opplyser vi om at stenging av strøm kan unngås, dersom kravet betales.

Hvis vi ikke hører noe fra saksøkte innen fristen, behandler retten saken på bakgrunn av saksøkers saksfremstilling.

I de sakene hvor Oslo byfogdembete bestemmer at strømmen skal stenges, leveres saken videre til Namsfogden i Oslo. Namsfogden vil da hjelpe saksøker videre med tilgang til bygning/bolig, slik at strømmen kan stenges.

Anke

Kjennelse om stenging av strøm kan ankes. Ankefrist er 1 måned etter forkynnelse av avgjørelsen. Anken innleveres til retten sammen med ankegebyret.

 

 

Siden ble sist oppdatert: 16.08.2017, kl. 14.38