Tvangsfullbyrdelse av avgjørelse om samværsrett eller fast bosted for barn

Hva er tvangsfullbyrdelse av avgjørelse om samværsrett eller fast bosted for barn?

Ved samlivsbrudd hender det at man er uenig om hvor barna skal bo fast, og om barna skal ha samvær med den forelderen de ikke skal bo fast hos. Foreldrene kan da overlate til en domstol å avgjøre dette, eller inngå en avtale i retten (rettsforlik).

Hvis en dom eller et rettsforlik om samværsrett ikke blir overholdt, kan den forelderen som har rett til samvær kreve at den andre forelderen skal betale en tvangsmulkt (bot) for hver gang han/hun ikke får ha samvær med barnet. Mulkten tilfaller statskassen.

Dersom en dom eller et rettsforlik om fast bosted ikke overholdes, kan man som et alternativ til tvangsmulkt be om at barnet overleveres til den forelderen som barnet skal bo fast hos.

Hvordan behandler Oslo byfogdembete slike saker?

En begjæring om tvangsfullbyrdelse av avgjørelse om samværsrett eller fast bosted for barn sendes til Oslo byfogdembete når den forelderen som begjæringen retter seg mot (saksøkte) bor i Oslo.

Før retten avgjør saken, vil saksøkte vanligvis få anledning til å uttale seg. Retten kan bestemme at barnet skal få si sin mening i en samtale med dommeren. Det kan også holdes et rettsmøte der foreldrene og eventuelle vitner kan forklare seg.

Når retten har skrevet en avgjørelse om tvangsmulkt, og gjennomføring av samvær eller fast bosted fremdeles ikke følges, kan saksøker be Namsfogden i Oslo om å inndrive mulkten hos saksøkte.

En avgjørelse om at barnet skal overleveres til den forelderen det skal bo fast hos, kan enten gå ut på at saksøker selv får lov til å hente barnet, eller at Namsfogden i Oslo skal gjøre det.

Anke

En avgjørelse om tvangsmulkt eller overlevering av barn kan ankes. Anken leveres til retten sammen med ankegebyret.