Meny

Hva er et tvangssalg av eiendom?

Et tvangssalg av eiendom er et salg hvor domstolen står for salget ved hjelp av medhjelper. Det kan være ulike årsaker til at en eiendom kreves tvangssolgt, som for eksempel:

 • manglende betaling av felleskostnader
 • manglende betaling av gjeld
 • når styret i et sameie eller borettslag etter særlige regler begjærer tvangssalg

Til deg som begjærer tvangssalg:

Du kan begjære tvangssalg av eiendom når det foreligger et tvangskraftig tvangsgrunnlag (f.eks. utlegg, pantobligasjon og legalpant).

Hva skal en begjæring om tvangssalg inneholde?

 • Partenes navn, fødselsdato/foretaksnummer og adresse
 • Adresse til objektet som begjæres tvangssolgt samt objektets registerbetegnelse (f.eks. org.nr og andelsummer eller gårdsnummer/bruksnummer/seksjonsnummer)
 • En oversikt over pengekravet, fordelt på hovedkrav, renter, rentesats og omkostninger
 • Beskrivelse av tvangsgrunnlaget 

Hvilke vedlegg skal følge med begjæringen?

 • Varsel om tvangsfullbyrdelse etter tvbl. § 4-18, eldre enn 14 dager
 • Bekreftet utskrift av grunnboken, som ikke er eldre enn 3 mnd. (gjelder ikke aksjeleilighet)
 • Kopi av panteattest (ved aksjeleilighet)
 • Kopi av tvangsgrunnlaget


Datert og signert begjæring med vedlegg innleveres i 4 komplette eksemplarer.

Hva koster det å begjære tvangssalg?

For å kunne begjære tvangssalg må du betale gebyr. Se gebyr og betaling for full oversikt over gebyrer.

Til deg som mottar begjæring om tvangssalg:

Dersom du ikke betaler felleskostnader eller annen gjeld, kan kreditor begjære tvangssalg. Styret i borettslaget eller sameiet du bor i, kan også etter særlige regler begjære tvangssalg av boligen din.

Hvordan gjør retten deg kjent med begjæringen?

Oslo byfogdembete forelegger begjæringen om tvangssalg ved at hovedstevnevitnet forkynner begjæringen for deg på din bostedsadresse eller arbeidssted. Dersom du har husstandsmedlemmer over 18 år, vil disse bli varslet om begjæringen per post.

Er du uenig i grunnlaget for begjæringen?

Du har mulighet til å komme med bemerkninger til begjæringen. Frist for å komme med bemerkninger er 1 måned fra begjæringen er forkynt for deg. Innkommede innsigelser til begjæringen sendes til saksøker for uttalelse. Retten tar i de fleste tilfeller stilling til tvisten på grunnlag av den skriftlige saksfremstillingen.

Kan jeg be om utsettelse i saken?

Dersom du ønsker å betale hele eller deler av kravet, må du ta kontakt med saksøker eller dennes prosessfullmektig. Hvis hele kravet blir betalt, vil saksøkeren trekke begjæringen tilbake. Har du kun mulighet til å betale deler av kravet, bør du forsøke å inngå en betalingsavtale med saksøker. Saksøker kan da begjære saken utsatt. Dersom betalingsavtalen ikke følges opp, vil saksøker begjære saken igangsatt, og saken fortsetter.

Når beslutter retten tvangssalg?

Dersom saksøkers krav ikke blir betalt, og du heller ikke har kommet med innsigelser, kan retten beslutte tvangssalg. Retten tar i beslutningen stilling til om tvangssalget skal foregå som et auksjonssalg, eller ved hjelp av medhjelper.

Hvordan foregår salget?

De aller fleste tvangssalg skjer ved bruk av medhjelper (advokat eller eiendomsmegler). Eiendommen eller leiligheten annonseres for salg. Medhjelper holder visninger og salgsprosessen er tilnærmet lik et ordinært frivillig salg. Saken avsluttes når retten ved kjennelse stadfester et bud og fordeler kjøpesummen til rettighetshavere.

I de tilfellene saksøkte ikke samarbeider med medhjelper i salgsprosessen, kan saksøker be om at saksøkte blir fraveket/utkastet fra boligen, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14.

Det er verdt å merke seg at saksøker, før kjennelse om stadfestelse er avsagt, kan tilbakekalle begjæringen.

Kan jeg selge boligen selv etter at retten har besluttet tvangssalg?

Selv om retten har besluttet medhjelpersalg og oppnevnt en medhjelper, er det likevel mulig for deg å selge boligen frivillig. Av praktiske årsaker bør det pågående tvangssalget utsettes. Begjæring om utsettelse må komme fra saksøker.

Anke

Du kan anke både beslutning om tvangssalg og kjennelse om stadfestelse og fordeling til lagmannsretten. Ankefristen for kjennelse som stadfester et bud er 1 måned regnet fra avsigelsen av kjennelsen, mens ankefristen for kjennelse som fordeler kjøpesummen er 1 måned regnet fra forkynnelsen av kjennelsen. Anken må du innlevere til retten sammen med ankegebyret.

Siden ble sist oppdatert: 03.08.2017, kl. 12.49