Om Borgarting lagmannsrett

Bilde av Borgarting lagmannrett

Borgarting lagmannsrett er den største av Norges seks lagmannsretter. Lagdømmet er inndelt i tre lagsogn - Oslo, Østfold og Buskerud. 

Borgarting lagmannsrett har sitt sete i Oslo. De aller fleste ankeforhandlingene holdes her, men det settes også rett andre steder i lagdømmet. På dette nettstedet vil du finne generell informasjon om lagmannsretten og vår virksomhet. Ønsker du mer generell informasjon om domstolene, se www.domstol.no.

Borgarting lagmannsrett er Norges største ankedomstol. Domstolen har 68 dommerembeter, en utredningsavdeling med 11 juridiske utredere og 38 saksbehandler-/administrative stillinger. I tillegg har domstolen til enhver tid engasjert ca. 15 ekstraordinære lagdommere (pensjonister). Domstolen har sitt sete i Oslo, og alle ansatte har sin faste arbeidsplass i lagmannsrettens tinghus i Oslo.

Lagmannsretten har 18 rettsaler og 2 møterom for rettsmekling i tinghuset i Oslo. I tillegg har vi to rettsaler i tinghuset i Drammen og en rettssal i tinghuset i Sarpsborg. De aller fleste ankeforhandlingene blir holdt i lagmannsrettens rettssaler i Oslo, men det settes også rett andre steder i lagdømmet.

Lagmannsretten er ankedomstol så vel i sivile saker som i straffesaker, og vi er førsteinstansdomstol for overprøving av saker som er avgjort av Trygderetten. Lagmannsretten behandler også overskjønn og anke over avgjørelser fra jordskifterettene.