Organisasjon

Organisasjonsdiagram

Borgarting lagmannsrett ledes av en førstelagmann. Førstelagmannen, direktøren, lagmennene og enhetsleder for saksbehandlerenheten utgjør domstolens ledergruppe.

Lagmannsretten har ca. 70 faste dommerembeter; førstelagmann, 4 lagmenn med avdelingslederansvar, 4 lagmenn og ca. 67 lagdommere. Ca. 40,3% prosent av dommerne er kvinner. Domstolen har videre en direktør, 2 utredere og 40 saksbehandlere. Fra og med årsskiftet 2018/2019 vil utrederkorpset bli utvidet til 10 utredere, med egen utrederleder.

Borgarting lagmannsrett er delt inn i følgende avdelinger:

Administrasjonsavdelingen. Inn under administrasjonsavdelingen hører alle fellestjenester som økonomi og regnskap, HR, IKT, sikkerhet og service, informasjon og for øvrig alle stabsoppgaver som ikke uttrykkelig er lagt til noen av de andre avdelingene. Avdelingen ledes av direktøren.

Saksbehandlerenheten. Saksbehandlerenheten består av 18 saksbehandlere som behandler sivile- og straffesaker i de dømmende avdelingene. Enheten ledes av en enhetsleder, og hører til i administrasjonsavdelingen.

De dømmende avdelingene (avdeling 1, 2 og 3). Avdeling 1, 2 og 3 behandler alle anker over dom i sivile saker, førsteinstanssaker, overskjønn samt alle straffesaker som er henvist til ankeforhandling. De tre avdelingene er i hovedtrekk organisert på samme måte. Hver av avdelingene har to lagmenn; avdelingsleder og nestleder og ca. 20 lagdommere. Lagmennene er fast tilknyttet avdelingen, mens halvparten av lagdommerne roterer mellom avdelingene annet hvert år, slik at den enkelte dommer normalt vil være tilknyttet samme avdeling i fire år.

Avdeling 4. Avdelingen behandler anker over kjennelser og beslutninger i straffesaker og sivile saker, samt avgjør om anker over dom i straffesaker skal henvises til ankeforhandling. Avdelingen ledes av en lagmann. De øvrige dommerne i avdelingen tas fra de dømmende avdelingene etter en turnusordning, 5 dommere har sivile saker og 6 har straffesaker. Hver måned foretas skifte slik at den enkelte dommer normalt har en sammenhengene periode i avdelingen på to måneder. Avdelingen har to utredere og et sekretariat med 4 saksbehandlere som ledes av en seksjonsleder. Lagmannsrettens ekspedisjon/journalkontor hører også under avdeling 4, med et sekretariat på 3 saksbehandlere. Fra årsskiftet 2018/2019 vil lagmannsrettens nyopprettede utredningsavdeling også høre under avdeling 4, med til sammen 10 utredere og 1 utrederleder.