Organisasjon

Organisasjonsdiagram


Borgarting lagmannsrett ledes av en førstelagmann. Førstelagmannen, direktøren og lagmennene utgjør domstolens ledergruppe.

Lagmannsretten har ca. 70 faste dommerembeter; førstelagmann, 3 lagmenn med avdelingslederansvar, 4 lagmenn og ca. 62 lagdommere. Ca. 45 prosent av dommerne er kvinner. Domstolen har videre en direktør, 2 utredere og 44 saksbehandlere.

Borgarting lagmannsrett er delt inn i 5 avdelinger.

Administrasjonsavdelingen. Inn under avdelingen hører alle fellestjenester som økonomi og regnskap, ekspedisjon, IKT, sikkerhet og service, informasjon og for øvrig alle stabsoppgaver som ikke uttrykkelig er lagt til noen av de andre avdelingene. Avdelingen ledes av direktøren.

De dømmende avdelingene (avdeling 1, 2 og 3). Avdeling 1, 2 og 3 behandler alle anker over dom i sivile saker, førsteinstanssaker, overskjønn samt alle straffesaker som er henvist til ankeforhandling. De tre avdelingene er i hovedtrekk organisert på samme måte. Hver av avdelingene har to lagmenn; avdelingsleder og nestleder og ca. 20 lagdommere. Lagmennene er fast tilknyttet avdelingen, mens det for lagdommerne foretas en rotasjon mellom avdelingene hvert annet år slik at den enkelte dommer normalt vil være tilknyttet samme avdeling i fire år. Avdelingene har hvert sitt sekretariat med 6 saksbehandlere som ledes av en seksjonsleder. Blant saksbehandlerne er det ingen rotasjon mellom avdelingene.

Avdeling 4. Avdelingen behandler anker over kjennelser og beslutninger i straffesaker og sivile saker, samt avgjør om anker over dom i straffesaker skal henvises til ankeforhandling. Avdelingen ledes av en lagmann. De øvrige dommerne i avdelingen tas fra de dømmende avdelingene etter en turnusordning, 5 dommere har sivile saker og 6 har straffesaker. Hver måned foretas skifte slik at den enkelte dommer normalt har en sammenhengene periode i avdelingen på to måneder. Avdelingen har to utredere og et sekretariat med 4 saksbehandlere som ledes av en seksjonsleder.