Virksomhetsområde

 

Lagmannsretten er en ankedomstol som behandler anker i så vel sivile saker som straffesaker. Som sivile ankesaker behandles også anker over avgjørelser av særdomstoler, så som jordskifterettene. Lagmannsretten behandler også saker mot dommere i tingrettene og saker som gjelder lovligheten av trygderettens avgjørelser.

Lagmannsretten er ankedomstol for alle straffesaker. Så vel påtalemyndigheten som tiltalte (domfelte) har rett til å anke til lagmannsretten. Den ankende part kan imidlertid ikke alltid kreve at anken skal fremmes til ankeforhandling. En viktig oppgave for lagmannsretten er å vurdere hvorvidt en anke i straffesak bør eller må nektes fremmet, eller om den skal henvises til ankeforhandling. Denne prosessen kalles populært for "siling". En anke skal behandles i lagmannsrett med mindre de tre lagdommerne som prøver anken, enstemmig finner det klart at anken ikke vil føre frem. Anker fra domfelte i saker med strafferamme på fengsel i mer enn 6 år skal alltid behandles. I slike saker vil dermed ankeprøvingen begrense seg til å påse at det formelle er i orden. På den annen side gjelder at anke i saker som bare gjelder bot og/eller inndragning, krever særskilt samtykke fra tre dommere for å slippe inn. Samlet er det ca. 40 % av alle anker i straffesaker som blir fremmet til ankeforhandling.

Hvis det blir anket over skyldspørsmålet, skal dette avgjøres av en lagrette (jury) dersom strafferammen i saken er mer enn 6 års fengsel. I andre saker avgjøres både skyldspørsmålet og straffutmålingen av en meddomsrett med tre fagdommere og fire meddommere.

Ankes det bare over straffeutmålingen i saker hvor strafferammen er høyere enn 6 års fengsel, skal saken bli behandlet av en meddomsrett med tre fagdommere og fire meddommere. I andre saker skal straffutmålingsanker og anker over saksbehandlingen og lovanvendelsen behandles av tre juridiske dommere.

Lagmannsretten behandler for øvrig :

  • Overskjønn
  • Anke over kjennelser og beslutninger i straffesaker, særlig viktige er anke over tingrettens avgjørelser vedrørende varetektsfengsling.
  • Anke over kjennelser og beslutninger i sivile saker. Herunder anke over tinglysings- og registreringsavgjørelser og avgjørelser under notarialforretninger, anke over salærfastsettelser i henhold til salærforskriften samt godtgjørelse til vitner og sakkyndige i henhold til vitneloven og lov om nordisk vitneplikt.