Særregler for pressen

Regelverket om offentlighet inneholder en rekke særbestemmelser for pressen. Dette gjelder blant annet domstolenes plikt til å opprette såkalte ”pressemapper” med avgjørelser.
Domstolloven og forskriftene om offentlighet i rettspleien innebærer at domstolene skal sette følgende avgjørelser og saksdokumenter i pressemapper:
· Alle tiltaler i berammede saker, jf. forskriften § 7.
· Alle ”realitetskjennelser” i straffesaker (dvs de som avgjør anke, habilitet, avvis­ning, gjenopptakelse og erstatning i anledning forfølgning og heving), jf. straffeprosessloven § 28 og forskriftens § 8.
· Alle dommer, også dommer i de såkalte ”barne- og familiesakene”, selv om det er nedlagt forbud mot offentlig gjengivelse etter domstolloven § 130, første ledd.
· Også dommer i saker etter tvistemålsloven kap. 33 og andre saker med sensitive personopplysninger skal settes i pressemappe. Forbud mot eller begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse må eventuelt påføres avgjørelsen.
· Alle andre rettsavgjørelser i sivile saker.
Avgjørelser skal imidlertid ikke i pressemappen hvis:
· Retten har besluttet hemmelighold av avgjørelsen etter domstolslovens § 128.
· Hensynet til rikets sikkerhet eller forholdet til fremmed stat gjør det betenkelig å gi utskrift.
Videre åpner forskriftene for å sette også andre kjennelser i pressemappen, hvis dette ikke er betenkelig av hensyn til etterforskning eller personvern. Også beslutninger kan settes i pressemappe.

I tillegg til pressemapper kan domstolene gjøre bruk at egne lukkede Internettsider for pressen.

Det er også etablert berammingslister for pressen med informasjon om hvilke saker som går i domstolene.