Om Gulating lagmannsrett

Bilde fra Gulating lagmannsrett, kunst på vegg

Gulating lagmannsrett er en av seks ankedomstoler i Norge. Domstolen har sete i Bergen. Lagdømmet omfatter vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Oppgavene er i hovedsak å ta stilling til privatrettslige tvister og avsi dom i straffesaker. 

Åpningstid: 08.30-15.00


Telefon: 55 69 39 00  -  Telefaks: 55 69 39 01 
Gulatings plass 1, Bergen
Postadresse: Postboks 7414, 5020 Bergen
E-post: gulating@domstol.no

Telefon Stavanger-kontoret: 51 29 90 80