Rettsmekling

I tillegg til ordinær behandling av sivile tvistemål ved ankeforhandling og dom, tilbyr Gulating lagmannsrett bistand til å løse sivile tvistemål gjennom rettsmekling. Rettsmekling er en mer uformell meetode enn ordinær behandling i rettsmøte. Meklingen skjer i et møte som ikke er rettsmøte og hvor partene får anledning til å diskutere mulige løsninger på tvisten direkte med dommeren. Fokus rettes mot det å finne en tjenlig løsning på tvisten framover og ikke strides om hvem som eventuelt har rett eller ikke i forhold til det striden gjelder. Ofte går det an å finne gode ordninger som ivaretar begge parters behov framover i stedet for å strides om det som har vært.

Under meklingsmøte kan partene ha advokatene til stede som støtte, men partene får en mer framtredende rolle enn i en ordinær rettssak hvor det ofte er advokatene som fører ordet. Rettsmekling er også billigere enn ordinær behandling både fordi prosessen som regel blir kortere og fordi gebyret blir langt lavere dersom saken forlikes på et tidlig stadium i prosessen. Mange som har vært gjennom rettsmekling fremhever også at det er bedre for partene å ha en avtale å støtte seg på enn at den ene parten vinner og den andre taper. Samarbeidsklima blir ofte bedre og partene føler en sterkere forpliktelse til å oppfylle avtalen.

Rettsmekling tilbys i dag til alle parter i sivile ankesaker og holdes gjerne så snart som mulig etter at saken er kommet inn til lagmannsretten. Rettsmekling forsinker ikke den ordinære behandlingen dersom man ikke skulle nå en løsning gjennom meklingen.