Ledige stillinger

Ledige stillinger og embeter i jordskifterettene kunngjøres på Domstoladministrasjonens nettsted. I tillegg kommer www.NAV.no, lokale aviser og diverse tidsskrifter.

Jordskiftedommere og jordskiftelagdommere er embetsmenn. Rekruttering skjer av Innstillingsrådet for dommere. Innstillingsrådet avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, som så utnevner.

Utredere, ingeniører og saksbehandlere tilsettes av det sentrale tilsettingsrådet etter innstilling fra domstolleder.