Om domstolen

Kristiansand tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol for Kristiansand og 15 omkringliggende kommuner. Tinghuset er lokalisert til Kristiansand. Domstolen har totalt 12 dommere (inkl. sorenskriveren), 5 dommerfullmektiger, 1 avdelingsdirektør og 23 saksbehandlere.

Kristiansand tingrett behandler alle typer saker, både straffesaker og sivile saker. I tillegg har domstolen forvaltnings- og registreringsoppgaver som blant annet omfatter skiftebehandling, konkursbehandling, dødsfallsregistrering og notarialforretninger.

Tinghuset har totalt 11 rettssaler. Agder lagmannsrett disponerer to av disse, mens Kristiansand tingrett disponerer 9. Kristiansand tingrett disponerer i tillegg to rettssaler i Frivolds Hus (Holbergsgt. 17), et nabohus til tinghuset. 

Tinghuset i Kristiansand er utstyrt med trådløst internett. Advokater og journalister kan henvende seg i ekspedisjonen for å motta krypteringsnøkkel.

Følgende 16 kommuner hører inn under Kristiansand tingrett (samlet innbyggertall ca. 171.000 pr. 01.01.2017):

 • Kristiansand
 • Bykle
 • Valle
 • Bygland
 • Evje og Hornes
 • Iveland
 • Vennesla
 • Birkenes
 • Lillesand
 • Søgne
 • Songdalen
 • Mandal
 • Marnardal
 • Lindesnes
 • Åseral
 • Audnedal