Konkurs i lønnsgarantisaker

Hvis du ikke får lønn eller feriepenger fordi arbeidsgiver ikke kan betale, kan du begjære arbeidsgiver konkurs. Når det er åpnet konkurs, kan du søke dekning av lønn og andre utgifter fra den statlige lønnsgarantiordningen. Denne siden forklarer hva lønnsgarantiordningen går ut på og hvordan man går fram for å begjære en konkurs.

Hvem omfattes av lønnsgarantiordningen?

Lønnsgarantiordningen gjelder for arbeidstakere som ikke får utbetalt lønnen eller feriepenger de har krav på fra sin arbeidsgiver på grunn av at arbeidsgiveren har gått konkurs. Ordningen gjelder også for ansatte i banker og forsikringsselskap som settes under offentlig administrasjon.

I tillegg gjelder ordningen for ansatte i selskap som tvangsavvikles etter bestemmelsene i aksjeloven, samt ved skifte av insolvent dødsbo.

Lønnsgarantiordningen innebærer at du kan få dekket lønn og feriepenger for et beløp inntil to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G). Hvis arbeidsgiveren går konkurs eller en av de andre situasjonene inntreffer, bør du ta spørsmålet opp med bostyrer. Han eller hun kan orientere deg om reglene og hvordan du søker fra garantiordningen.

Frister

Både for lønns- og feriepengekrav gjelder tidsfrister for hvor gamle kravene kan være for at de skal kunne dekkes av lønnsgarantien. Ved å forholde deg passiv, og vente på at for eksempel en kollega skal begjære arbeidsgiveren din konkurs, risikerer du at kravene dine blir for gamle til å kunne dekkes over garantien. Derfor kan det være nødvendig at du selv sørger for at det blir åpnet konkurs. Rimelige omkostninger du får i forbindelse med konkursbegjæringen kan dekkes av garantien. Dette gjelder for eksempel gebyrer, advokathonorar og lignende.

Unntak fra krav om sikkerhet

Arbeidstaker som begjærer arbeidsgiver konkurs på grunn av manglende utbetaling av lønn eller feriepenger er unntatt fra kravet om å stille sikkerhet på kr 56 500,- for omkostningene for konkursbehandlingen (50 rettsgebyr). I disse sakene betaler det offentlige alle omkostninger som ikke dekkes av verdiene i konkursboet. 

Hvordan gå fram

Den enkleste og raskeste måten å få åpnet konkurs på er at du og arbeidsgiver sammen kontakter tingretten, og at arbeidsgiver erkjenner å være insolvent (manglende betalingsevne). Hvis du ikke får arbeidsgiver med på dette, kan du gå fram på følgende måte for å få åpnet konkurs:

1. Når du ikke får lønn: Påkrav

Hvis du ikke får utbetalt lønnen din på den vanlige lønningsdagen, sender du så fort som mulig et rekommandert kravbrev (detter kalles påkrav) til arbeidsgiver. I kravbrevet må det stå hva kravet gjelder, hvilket beløp arbeidsgiver skylder deg og opptjeningsperioden. Gi arbeidsgiver 1 ukes frist til å betale.

Eksempel på hvordan påkrav kan settes opp (lenke til Oslo byfogdembetes nettsted)

2. Når arbeidsgiver ikke betaler etter påkrav: Konkursvarsel

Fire uker etter at du sendte det rekommanderte brevet, skriver du en betalingsoppfordring (konkursvarsel). Denne skal forkynnes for arbeidsgiver av en offentlig tjenestemann, se nedenfor.

Dette skal konkursvarselet inneholde

    • Vis til påkravet du har sendt tidligere. Gjenta gjerne beløpet arbeidsgiver skylder deg, hva kravet gjelder og opptjeningsperioden.
    • Gi arbeidsgiver to ukers frist fra lovlig forkynnelse (se under) til å betale.
    • Skriv at "det vil bli tatt ut konkursbegjæring dersom betaling ikke skjer innen fristens utløp".

Videre må du skrive: "Du gjøres oppmerksom på at ved behandlingen av konkursbegjæringen vil insolvens i alminnelighet antas å foreligge og konkurs kunne åpnes, når betaling uteblir etter at konkursvarsel er forkynt i henhold til konkursloven § 63 (lenke til lovdata.no)".

Det er viktig at alle disse punktene er med i konkursvarselet for at du senere skal få åpnet konkurs.

Forkynnelse

Konkursvarselet sender du i to eksemplarer til hovedstevnevitnet i kommunen hvor arbeidsgiver har sitt forretningssted. Hovedstevnevitnet forkynner så konkursvarselet for arbeidsgiveren. En slik forkynnelse koster kr 430 og du vil få orientering når den er utført. Hovedstevnevitnet er enten namsfogden eller lensmannen i ditt distrikt. Sjekk hos politiet.

Eksempel på hvordan konkursvarsel kan settes opp (fra Oslo byfogdembetes nettsted)

3. Dersom arbeidsgiver fortsatt ikke betaler: Konkursbegjæring

Når to-ukersfristen i konkursvarselet har gått ut, må du sende konkursbegjæring til domstolen. Begjæringen må sendes i minst fem eksemplarer med vedlegg, og den må være mottatt av retten innen to uker fra betalingsfristen i konkursvarselet. Hvis ikke må varselet forkynnes på nytt.

Eksempel på konkursbegjæring (fra Oslo byfogdembetes nettsted)

Følg fristene og kravene til fremgangsmåte

Selv om kravene dine etter hovedregelen er for gamle til å dekkes av lønnsgarantien, kan de likevel dekkes hvis du har satt i gang og fulgt opp saken i tråd med anbefalingene over. For å sikre dine rettigheter til lønnsgarantidekning, er det viktig at du handler raskt. I og med at inndrivelsesprosessen kan være komplisert, og at det stilles strenge formelle krav til hvordan du går frem for å få åpnet konkurs, kan det være praktisk å overlate arbeidet til en advokat. Kostnader du får i denne sammenheng vil kunne dekkes av garantien.

Mer informasjon om lønnsgarantiordningen

Konkursrådets nettsted (lenke)

Lovbestemmelser (§ 9-3 ) om lønnskrav i konkursdekningsloven (lovdata.no)

NAV (lenke)