Oppbud

Oppbud.jpg

.

En skyldner som selv begjærer oppbud, er fritatt for sikkerhetsstillelse og ansvar for omkostningene, se konkursloven § 67 og § 73 (lovdata.no).

Oppbudsbegjæringer for foretak med forretningsadresse i Oslo, sendes til Oslo byfogdembete. Ellers i landet er det tingretten som skal motta oppbudsbegjæringen.

Vedlegg til oppbudsbegjæringen framgår av konkursloven § 66 annet ledd (lovdata.no). Styrevedtak eller selskapsmøtevedtak og firmaattest må vedlegges.

  • Oppbudsbegjæring fra aksjeselskap må fremsettes av styret, se aksjeloven/allmennaksjeloven § 6-18.
  • Oppbudsbegjæring fra ansvarlig selskap (ANS/DA) må antas å måtte fremsettes av selskapsmøtet, se selskapsloven § 2-8 (1), § 2-37 (1) og § 3-6, og § 3-27.

Dersom oppbudsbegjæringen sendes per post, må man være forberedt på å måtte stille i rettsmøte på kort varsel. Retten kan også behandle begjæringen uten innkalling til rettsmøte.