Rettsgebyr

Illustrasjonsbilde penger

Rettsgebyret er fra 1. januar 2019 på 1150 kroner.

Hvem skal betale?

Rettsgebyr er et gebyr som må betales av den som går til sak, eller den som anker en rettsavgjørelse.

Den som taper saken kan pålegges å betale rettsgebyret som en del avgjørelsen om sakskostnadene.

En part som ikke bruker advokat, må betale rettsgebyret på forskudd for at retten skal behandle saken.

Hvis en part krever retten satt med meddommere eller oppnevnt sakkyndige, må parten i tillegg betale kostnaden for dette.

Noen saker er unntatt

I noen saker skal det ikke betales rettsgebyr. Dette gjelder blant annet foreldretvister, farskapssaker, saker etter husleieloven og sak mot arbeidsgiver – se rettsgebyrloven § 10 for alle unntak (lovdata.no).

Fri rettshjelp (lovdata.no) kan også omfatte fritak for rettsgebyr.

Rettsgebyr for ulike sakstyper

Rettsgebyret (R) på 1150 kroner fra 1. januar 2019 er fastsatt i lov om rettsgebyr (lenke til lovdata.no). Antall rettsgebyr som skal betales, varierer etter type sak og hvor omfattende saken er. Se oversikt nedenfor.

Forliksrådet

Se www.forliksraadet.no.

Sivile saker i tingretten

Inngangsgebyret er på 5 R og inkluderer første dag av hovedforhandlingen. Gebyret økes med 3 R for hver rettsdag til og med dag 5. Fra dag 6 økes gebyret med 4 R. Har saken vært behandlet i forliksrådet, reduseres betalingen med kr 1 322,- (1, 15 R).

 

1 dag

 (5 R)

5 750 kr

 

2 dager

 (8 R)

9 200 kr

 

3 dager

 (11 R)

12 650 kr

 

4 dager

 (14 R)

16 100 kr

 

5 dager

 (17 R)

19 550 kr

 

6 dager

 (21 R)

24 150 kr

 

7 dager

 (25 R)

28 750 kr

 

8 dager

 (29 R)

33 350 kr

For saker som ikke ender med dom gjelder:

 • blir saken avvist, nektet fremmet eller hevet (2 R) = 2 300 kr
 • blir saken forlikt/trukket før 4 uker før hovedforhandling (2 R) = 2 300 kr
 • blir saken forlikt/trukket senere enn 4 uker før hovedforhandling (2,5 R) = 2 875 kr
 • hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr. Eksempelvis, ved forlik på dag 2 under hovedforhandling, skal det betales 4 600 kr (halvparten av 9 200 kr)
 • Fraværsdom (2,5 R) = 2 875 kr.

Småkravsprosess (tvisteloven kapittel 10)

I småkravsprosess-saker som har vært behandlet av forliksrådet, betales 2 702 kroner. Har ikke saken vært i forliksrådet, økes betalingen til  4 025 kroner (3,5 R).

Mortifikasjonssaker

 • Mortifikasjonssaker (0,8 R) = 920 kr

Skjønn:

 • (5 R) hver dag skjønn holdes = 5 750 kr
 • Hvis skjønn heves før første dag (2 R) = 2 300 kr.

Det samme gjelder for overskjønn.

Tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (forføyning/arrest)

 • For begjæring om tvangsfullbyrdelse betales (1,1 R) =  1 265 kr (selv om begjæringen senere trekkes eller avvises)
 • For begjæring om utlegg betales (1,7 R) = 1 955 kr
 • For begjæring om utlegg av tvangsgrunnlag fra utlandet betales 1, 7 R = 1 955 kr
 • Klage til tingretten i namssaker  (1 R) =  1 150 kr
 • Arrest og midlertidig sikring/forføyning (2,5 R) = 2 875 kr
 • Tvangsdekning (tvangssalg av bolig etter tvangsloven kapittel 11 og 12) har inngangsgebyr på kr 1265,- (1,1 R), etter beslutning kommer tilleggsgebyr 6,3 R, totalt 7,4 R = kr 8 510,-.

Hvis retten beslutter andre typer tvangsfullbyrdelse, kommer det ytterligere et gebyr. Oversikt over typer tvangsfullbyrdelse og gebyrer finner på i rettsgebyrloven § 14  (lenke til lovdata.no)

Skifte-og konkursbehandling

 • Proklama (2,2 R) =  2 530 kr
 • Bobehandling av dødsbo er i utgangspunktet (18 R) = 20 700 kr. Imidlertid oppnevner tingretten ofte en bobestyrer. Da halveres gebyret til (9 R) = 10 350. I tillegg kommer salær til bobestyrer.
 • Bobehandling av  konkursbo (25 R) = 28 750 kr
 • Bobehandling av felleseiebo (10,5 R) = 12 075 kr. Gebyret halveres til kr 6 037 dersom boet tilbakeleveres partene.
 • Avslått eller trukket begjæring om konkurs eller gjeldsforhandling, eller hvis konkurssaken heves (1,5 R) =  1 725 kr
 • Forskudd til dekning av boomkostninger ved begjæring om offentlig skifte av felleseiebo og dødsbo: 30 000 kr (fastsettes av den enkelte tingrett og kan derfor variere noe).
 • Forskudd til dekning av boomkostninger ved begjæring om konkurs (50 R):  57 500 kr
 • Forberedende rettsmøte (2 R) =  2 300 kr
 • Behandling av gjeldsforhandlingsbo (5 R) =  5 650 kr

Notarialbekreftelser (notarius publicus)

287 kroner for notarialattester (0,25 R).

Oppbevaring av testamente

Oppbevaring av testament i en domstol koster 920 kroner (0,8 R).


 

Rettsgebyr i lagmannsrettene og Høyesterett

Ankeforhandling (24 R) = 27 600 kroner. Det gjelder også anke i saker som behandles etter reglene om småkravsprosess. Imidlertid skal det bare betales 4 R hvis lagmannsretten opphever dommen etter tvisteloven § 29-12 annet ledd (lenke til lovdata.no).

For saker som ikke ender med dom:

 • Ved avledet anke betales rettsgebyr på (24 R) =  27 600 kr
 • Blir anken avvist, nektet fremmet eller hevet, så betales (2 R) =  2 300 kr
 • Anke over kjennelser og beslutninger  (6 R) = 6 900 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes innen 4 uker før hovedforhandling (2 R) = 2 300 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes senere enn 4 uker før hovedforhandling (12 R) =  13 800 kr
 • Hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr (eksempelvis skal det ved forlik på dag 2 av en hovedforhandling betales 15 525 kr (dette er halvparten av 27 R, altså 31 050 kroner. Se tabell i neste avsnitt).

 

Tillegg for ankeforhandling per dag:

 

1 dag

 (24 R)

 27 600 kr

 

2 dager

 (27 R)

 31 050 kr

 

3 dager

 (30 R)

 34 500 kr

 

4 dager

 (33 R)

 37 950 kr

 

5 dager

 (36 R)

 41 400 kr

 

6 dager

 (40 R)

  46 000 kr

 

7 dager

 (44 R)

 50 600 kr

 

8 dager

 (48 R)

 55 200 kr

Utover dette blir tillegget 4 ganger rettsgebyret per dag.