Ledige stillinger/verv

Verv som fast forsvarer ved Moss tingrett

Det er ledig verv som fast forsvarer ved Moss tingrett og Borgarting lagmannsrett, Østfold lagsogn fra 19. juni 2019.

Vervet er personlig. Antagelse av fast forsvarer skjer på åremål, for en periode på 6 år, med adgang til gjenoppnevning.

 
Øvre aldersgrense for faste forsvarere er 70 år. For øvrig gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder.


Nærmere opplysninger om forsvarervervet kan rettes til sorenskriver Wenche Flavik på telefon 69 02 62 20/ mobil 416 639 59.

Søknader med vedlegg sendes Moss tingrett, Postboks 338, 1502 Moss eller per e-post til mosspost@domstol.no innen 7. juni 2019.