Om tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse.jpg

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig kan du etter regler angitt i tvangsfullbyrdelsesloven begjære tvangsfullbyrdelse av kravet.

Hvilke saker etter tvangsfullbyrdelsesloven behandler Oslo byfogdembete?

Oslo byfogdembetes vanligste sakstyper etter tvangsfullbyrdelsesloven er:

  •  tvangssalg
  •  fravikelse (utkastelse)
  •  utlegg med utenlandsk tvangsgrunnlag
  •  klager over namsmannens avgjørelse
  •  stenging av strøm

Hva må til for å begjære tvangsfullbyrdelse?

For å kunne begjære tvangsfullbyrdelse må du ha et tvangskraftig tvangsgrunnlag. Loven skiller mellom alminnelige tvangsgrunnlag (dom eller kjennelse) og særlige tvangsgrunnlag (for eksempel gjeldsbrev, legalpant, utleggsforretning og leiekontrakter som oppfyller visse krav til innhold).

Når er tvangsgrunnlaget tvangskraftig?

Et særlig tvangsgrunnlag må gjøres tvangskraftig ved at det sendes et varsel til motparten før innsendelse av begjæring til retten, mens et alminnelig tvangsgrunnlag er tvangskraftig uten varsel dersom det ikke er eldre enn ett år.

Hva skal en begjæring om tvangsfullbyrdelse inneholde?

Begjæring om tvangsfullbyrdelse leveres skriftlig i 4 komplette eksemplarer med bilag, og skal inneholde:

  • fullstendig navn og adresse på både saksøker og saksøkte
  • saksøkers foretaksnummer eller fødselsdato og telefonnummer
  • saksøktes foretaksnummer eller fødselsdato
  • beskrivelse av tvangsgrunnlaget
  • oversikt over kravets enkelte deler dersom det er et pengekrav

Du må huske å legge ved kopi av tvangsgrunnlaget og eventuelt varsel. Det kan være nødvendig å legge ved annen dokumentasjon, avhengig av sakstype.

Hva koster det å begjære tvangsfullbyrdelse?

For å kunne begjære tvangsfullbyrdelse, må du betale gebyr. Gebyrets størrelse varierer både etter hvor langt saken er kommet i behandlingen og etter hvilken form for tvangsfullbyrdelse som kreves. Gebyret innkreves i etterskudd fra Gebyrsentralen i Brønnøysund. Se gebyr og betaling for full oversikt over gebyrer.

Anke

Domstolens avgjørelser kan ankes. Er du uenig i avgjørelsen kan du anke saken til lagmannsretten. Ankefristen er 1 måned fra kjennelsen er forkynt for deg, og du må betale gebyr. Her finner du rettledning om anke i sivile saker.