Klage over namsmannens avgjørelser

Oslo byfogdembete behandler klager på namsmannens beslutninger. Namsmannen kan være Namsfogden i Oslo, Oslo kemnerkontor eller Skatt Øst.

Eksempler på ulike klagesaker:

  • klage over utlegg
  • klage over fravikelse
  • klage over avslag på åpning av gjeldsordning
  • klage over verdifastsettelse av bil

Saksgang i klagesaker

Du skal som hovedregel sende klagen til den namsmannen du klager på. Hvis namsmannen opprettholder sin beslutning, kan du be namsmannen sende klagen til retten. Før vi behandler saken, må du betale rettsgebyr.

Når gebyret er mottatt, sender vi klagen din og namsmannens uttalelse til klagemotparten. Hvis retten mener det er nødvendig, innkaller vi til rettsmøte. 

Anke

Du kan anke rettens avgjørelser i klagesaker. Ankefrist er 1 måned etter avgjørelsen er forkynt for deg. Anken leveres til retten sammen med ankegebyret.