Stenging av strøm

Foto: Shutterstock

Hva menes med stenging av strøm?

Når du ikke betaler strømregningen, kan strømleverandør normalt stenge strømmen uten hjelp fra domstolen. Hvis stengingen krever tilgang til boligen/bygningen, må strømleverandøren sende inn en begjæring til Oslo byfogdembete. Retten kan da bestemme at strømleverandør, med hjelp fra Namsfogden i Oslo, får tilgang til boligen slik at strømmen kan stenges.

Oslo byfogdembete behandler saker der boligen er i Oslo, eller saksøkte har folkeregistrert adresse i Oslo.

Hvordan behandler Oslo byfogdembete slike saker?

Vi sender deg begjæringen og gir 14 dagers frist for bemerkninger. I brevet opplyser vi at du kan unngå stenging av strøm, hvis du betaler kravet.

Hører vi ikke fra deg innen fristen, behandler retten saken på bakgrunn av saksøkers saksfremstilling.

Hvis Oslo byfogdembete bestemmer at strømmen skal stenges, leveres saken videre til Namsfogden i Oslo. Namsfogden vil da sikre tilgang til bygning/bolig, slik at strømmen kan stenges.

Anke

Kjennelse om stenging av strøm kan ankes. Ankefrist er 1 måned etter avgjørelsen er forkynt for deg. Anken leveres til retten sammen med ankegebyret.