Aktuelt

Saksstatistikk første halvår

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. Saksinngangen i 1. halvår 2019 har vært relativt stabil sammenlignet med samme periode i 2018. Det har vært en liten økning i antallet mottatte konkurs- og skiftesaker, mens det for midlertidig forføyninger, arrest og tvangssalg er gått noe ned. Her var antallet mottatte saker på nivå med 2017-tallene....

Saksstatistikk første kvartal

Den samlede inngangen for rettssakene var 5 % høyere i 1. kvartal i år enn tilsvarende periode i fjor. Tallene for 1. kvartal må leses med en viss forsiktighet. Det er tidlig på året og mye kan endre seg. I tillegg kommer at påsken i 2018 var i 1. kvartal mens den er i 2. kvartal i 2019.

Endringer på nettsidene

14. februar jobbes det med  endringer på domstol.no Venstremenyen vil fjernes og derfor vil det bli vanskelig for alle som besøker sidene å navigere seg fram til riktig innhold. Vi anbefaler å bruke søk istedet. Ny navigasjon vil gradvis komme på plass fram til 15. februar.

Oslo tinghus 25 år

I disse dager feirer vi 25-årsjubileet for Norges største og flotteste tinghus, som blant annet rommer 58 rettssaler og 16 meklingsrom.

Årsstatistikk 2018

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. I 2018 var det en samlet nedgang i antall rettssaker på 1 %. Når det gjelder det store saksfeltet innenfor tvistesaker, midlertidig forføyning, var saksmengden på samme nivå som i 2017. For tvistesaker totalt var oppgangen på 10 %. Domstolen har i all hovedsak overholdt de fastlagte saksbehandlingstider....

Saksstatistikk per 3. kvartal 2018

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. Så langt i 2018 har vi mottatt 2 % færre rettssaker enn i tilsvarende periode i fjor.

Halvårsstatistikk 2018

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. I første halvår 2018 har vi hatt en økning i antall begjæringer om midlertidig forføyning og arrest. Nå viser også konkursbegjæringene en økning i Oslo. Nedgangen i antallet begjæringer om tvangssalg har stanset. Samlet sett gikk likevel antall rettssaker ned med 4 % sammenlignet med første halvår 2017....

Oslo byfogdembetes saksstatistikk per første kvartal 2018

Den samlede inngangen for rettssakene var 8 % lavere i første kvartal i år enn tilsvarende periode i fjor. Tallene for første kvartal må imidlertid leses med forsiktighet. Det er tidlig på året og mye kan endre seg. I tillegg kommer at påsken i 2018 var i første kvartal mens den var i andre kvartal i 2017.  

Ingen endringer i domstolstrukturen i Oslo

Domstoladministrasjonens styre har i dag besluttet å ikke gjøre endringer i domstolstrukturen i Oslo. Styret uttaler samtidig at det ikke er ønskelig å vurdere en sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete.