Innkalling til generalforsamling

Hva er begjæring om innkalling til generalforsamling i aksjeselskaper?

Det er styret i et aksjeselskap som skal kalle inn til generalforsamling i selskapet. Hvis styret ikke innkaller til generalforsamling som skal holdes etter loven, vedtektene eller tidligere beslutning i generalforsamlingen, kan retten gjøre det. Krav om at retten innkaller til generalforsamling må komme fra styremedlem, daglig leder, revisor eller en aksjonær. Dette gjelder både ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Før det sendes begjæring om at retten skal innkalle til generalforsamlingen, må aksjonæren/styremedlemmet/daglig leder/revisor ha sendt skriftlig krav til styret om innkalling til generalforsamling.

Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når aksjonærer, som representerer minst 10 % av aksjekapitalen, sender skriftlig krav om det til styret. Det må oppgis hvilken sak man ønsker behandlet av generalforsamlingen. Dersom styret ikke har innkalt til generalforsamling innen en måned etter at kravet er fremsatt, kan aksjonæren be retten foreta innkallingen. 

Hvordan behandler Oslo byfogdembete slike saker?

Når retten mottar en begjæring om innkalling til generalforsamling, vil vi sende begjæringen til styret med oppfordring til at det selv sørger for innkallingen. Dersom styret ikke selv innkaller, vil retten kontrollere at vilkårene er oppfylt. Retten oppnevner deretter en advokat til å innkalle til generalforsamling og åpne møtet. Utgifter til dette skal dekkes av selskapet. Sikkerhet for omkostningene knyttet til innkalling av generalforsamling, må være innbetalt til retten før advokaten får oppdraget. Dersom selskapet ikke innbetaler sikkerhetsbeløpet innen fristen retten gir, vil retten be rekvirenten innbetale sikkerhetsbeløpet.