Innkalling til sameiermøte

Hva er begjæring om innkalling til sameiermøte?

Det er styret i et sameie som skal kalle inn til sameiermøte. Hvis styret ikke innkaller til sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtektene eller tidligere vedtak i sameiermøte, kan retten gjøre det. Krav om at retten innkaller til sameiermøte, må komme fra en sameier, et styremedlem eller forretningsfører. Dette gjelder både ordinært og ekstraordinært sameiermøte. Før det sendes begjæring om at retten skal innkalle til sameiermøtet, må sameieren/styremedlemmet/forretningsfører ha sendt skriftlig krav til styret om innkalling til generalforsamling.

Styret skal innkalle til ekstraordinært sameiermøtet når minst to aksjonærer, som til sammen har minst 10 % av stemmene, sender skriftlig krav om det til styret. Det må oppgis hvilken sak man ønsker behandlet av generalforsamlingen. Dersom styret ikke har innkalt til generalforsamling innen rimelig tid (normalt én måned) etter at kravet er fremsatt, kan aksjonæren be retten foreta innkallingen. 

Hvordan behandler Oslo byfogdembete slike saker?

Når retten mottar en begjæring om innkalling til sameiermøte, vil vi sende begjæringen til styret med oppfordring til at det selv sørger for innkallingen. Dersom styret ikke selv innkaller, vil retten kontrollere at vilkårene er oppfylt. Retten oppnevner deretter en advokat til å innkalle til sameiermøte. Utgifter til dette skal dekkes av sameiet. Sikkerhet for omkostningene knyttet til innkalling av sameiermøte må være innbetalt til retten før advokaten får oppdraget. Dersom sameiet ikke innbetaler sikkerhetsbeløpet innen fristen retten gir, vil retten be rekvirenten innbetale sikkerhetsbeløpet.