Bevis for tidligere ektefelles død i forbindelse med inngåelse av nytt ekteskap - ekteskapsloven § 7e

For å inngå ekteskap må du dokumentere at tidligere ektefelle er død

Hvis du er enke/enkemann og skal inngå nytt ekteskap, må du vise attest fra en innenlandsk eller utenlandsk myndighet som bekrefter tidligere ektefelles død.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har attest eller den ikke godkjennes?

Dersom du ikke klarer å skaffe dødsattest, eller attesten du har ikke godkjennes av norske myndigheter, må du gi de opplysninger du har til domstolen.

Hvilken domstol skal jeg ta kontakt med?

Saken behandles av tingretten på det stedet avdøde sist hadde bopel. Hvis avdøde hadde ukjent bopel, skal saken legges frem for den tingrett der avdøde sist oppholdt seg. I de tilfellene avdøde ikke hadde bopel eller oppholdssted i Norge, behandles saken av tingretten på det stedet der ekteskapsvilkårene prøves. Dersom saken hører hjemme i Oslo, er det Oslo byfogdembete som er rett domstol.

Hvordan behandler Oslo byfogdembete slike saker?

Oslo byfogdembete vil normalt innkalle til rettsmøte, hvor man må gi nærmere opplysninger om den tidligere ektefellens dødsfall. Dommer i saken vil vurdere om forklaring og bevis som legges frem er nok til å kunne legge til grunn at personen er død.