Krav om sikkerhetsstillelse ved fisjon og fusjon

Hva er fisjon/fusjon?

Fusjon er formell sammenslåing av to aksjeselskaper og fisjon er formell deling av et aksjeselskap. Ved fusjon og fisjon kan normalt en kreditor med en uomtvistet og forfalt fordring, kreve at fusjonen ikke blir gjennomført før fordringen et betalt. Dersom fordringen er omtvistet eller ikke forfalt, kan kreditoren kreve at betryggende sikkerhet blir stilt før fusjonen eller fisjonen blir gjennomført. Oslo byfogdembete avgjør tvister om det foreligger en fordring og om sikkerheten er betryggende.

Hvordan behandler Oslo byfogdembete slike saker?

Når retten mottar en begjæring om sikkerhetsstillelse i forbindelse med en fisjon eller en fusjon, vil denne forelegges for selskapets styre, med frist til å sende inn bemerkninger. Saken avgjøres normalt på grunnlag av skriftlig behandling.