Saker etter lov om forsvunne personer

Melding til retten om forsvinning

Dersom en person som er bosatt i Norge forsvinner, må ektefellen, samboeren, slektninger, offentlig myndighet eller andre som kjenner til forsvinningen, melde fra til tingretten der den savnede hadde sin bopel. Retten melder deretter fra til fylkesmannen. Fylkesmannen vurderer om det er nødvendig å oppnevne verge for å ivareta den forsvunnes interesser. Alternativt kan retten straks avsi kjennelse om dødsformodning, hvis vilkårene etter §8 er til stede (jf. under).

Forsvunnet person og dødsformodning

Saker hvor det ikke er grunn til å tvile på at en person er død

Hvis en person er forsvunnet under omstendigheter der det ikke er grunn til å tvile på at personen er død, skal tingretten uten videre avsi kjennelse om at personen kan regnes for å være død (jf. lov om forsvunne personer § 8). Sak om dødsformodning fremsettes av ektefelle, samboer, arving eller annen med rettslig interesse. Avgjørelse i disse sakene tas normalt etter skriftlig saksbehandling. Det er ikke krav om å holde rettsmøte. I disse sakene vil det oftest være opprettet en savnetsak hos politiet, og retten innhenter saksdokumentene fra politiet.

Saker hvor det er høyst sannsynlig at en person er død

Hvis en person er forsvunnet under omstendigheter der det er høyst sannsynlig at personen er død, kan sak om dødsformodning reises 1 år etter det tidspunkt man med sikkerhet visste at personen var i live. I disse sakene skal det innkalles til rettsmøte med 3 måneders varsel. Hvis personen er forsvunnet i forbindelse med en naturkatastrofe, annen stor ulykke, stridshandling eller annen ytre hendelse som skapte stor livsfare, og det derfor er høyst sannsynlig at personen er død, kan sak straks reises. Her gjelder ikke 1-årskravet.

Øvrige omstendigheter

For øvrige saker er det satt en frist på 5 år før dødsformodningssak kan fremmes.

Dødsdag og registrering

Kjennelsen om dødsformodning fastsetter den dagen den forsvunne personen skal regnes som død (dødsdagen). En kjennelse om dødsformodning danner grunnlaget for registrering av dødsfallet

Hvilken domstol behandler slike saker?

For at slike saker skal behandles her i landet, må vanligvis personen ha bodd i Norge på forsvinningstidspunktet. Saken leveres til tingretten i den rettskrets den forsvunne hadde sin bopel. Oslo byfogdembete behandler saker der den forsvunne hadde bopel i Oslo. Hvis den forsvunne ikke hadde bopel i Norge, men hadde en annen særlig tilknytning til landet, kan saken også fremmes her. Disse sakene behandles alltid av Oslo byfogdembete.