Gebyr og betaling

Betalingsinformasjon

Oslo byfogdembete krever inn rettsgebyr ved å sende deg en faktura.

Fakturabetaling gjelder ikke notarialbekreftelser, da dette må betales når du mottar bekreftelsene.

Vår fakturaadresse er Oslo byfogdembete, 1460ERSJ, Fakturamottak DFØ, Pb. 4716, 7468 Trondheim. 

Ved betaling fra utlandet:

Nordea Bank Norge ASA, N-0107 Oslo, Norway
International Bank Account Number/IBAN: NO8963450509304
Bank Identifier Code/SWIFT: NDEANOKK
Betalingsinformasjon: Kidnummer og/eller saksnummer

Grunnsatsen for ett rettsgebyr (1R) er for saker innkommet fra og med 01.01.2018 kr 1 130.

Konkurs

 • Ved konkursbegjæring - sikkerhet for omkostninger, kr 56 500
 • Konkursbegjæringen trekkes tilbake, avvises mv., kr 3 390
 • Konkursbo som avsluttes med utlodning, kr 28 250
 • Konkursbo som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren, kr 14 125
 • Ved begjæring om gjeldsforhandling i konkurs må det innbetales et fastsatt beløp til retten. Dette skal ved siden av rettsgebyret dekke salæret til gjeldsnemdens medlemmer. Hvis en gjeldsforhandling går over i konkurs, betales istedet gebyr som for et konkursbo. Rettens gebyr ved en gjennomført gjeldsforhandling er per 01.01.2018 kr 5 650

 
Dødsfall/arv

 • Offentlig skifte ved bobestyrer (i tillegg kommer bobestyrers salær),
  kr 10 170
 • Før eventuelt skifte åpnes - sikkerhet for omkostninger (inkludert rettsgebyr), kr 45 000
 • Utferdigelse av proklama før offentlig skifte, kr 4 520
 • Forberedende rettsmøte i dødsbo, kr 2 260
 • Oppbevaring av testament i domstolen, kr 904. Vi gjør oppmerksom på at gebyrplikten er knyttet opp til det enkelte dokument. Dette betyr at det ved oppbevaring av tilleggstestament, endringer i eller bytte av testament, påløper et nytt gebyr på kr 904 

Skilsmisse/separasjon

 • Forberedende rettsmøte, kr 2 260
 • Offentlig skifte, kr 28 250
 • Gebyret halveres dersom boet tilbakeleveres partene, kr 14 125


Tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse

 • Begjæring om tvangsfullbyrdelse, kr 2 373
 • Begjæring om fullbyrdelse av utenlandsk tvangsgrunnlag, kr 1 921
 • Besluttet tvangssalg av fast eiendom/andel i borettslag/adkomstdokumenter i aksjeleilighet, kr 12 543
 • Besluttet tvangsbruk av fast eiendom, kr 12 543
 • Besluttet tvangsoppløsning av sameie, kr 12 543
 • Tvangsfravikelse i tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14, gebyrfritt
 • Begjæring om fravikelse/utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven          § 13-2, 3. ledd, bokstav d og e, kr 2 373


Midlertidig sikring og midlertidige avgjørelser

 • Begjæring om midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyning), 
  kr 2 825
 • Begjæring om endring, opphevelse, forlengelse av midlertidig sikring, gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (om rett til bidrag), gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (ikke om rett til bidrag), kr 2 825
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 91, kr 2 825


Gjeldsordning

 • Begjæring om åpning av gjeldsforhandlinger, gebyrfritt
 • Begjæring om tvungen gjeldsordning; gebyrfritt
 • Begjæring om endring eller opphevelse av gjeldsordning, gebyrfritt


Klage over namsmannens avgjørelser

 • Kr 1 130


Anke

 • Anke over dom, kr 27 120
 • Anke over kjennelse, kr 6 780

Notarialbekreftelser

 • Per notarialbekreftelse, kr 282

Annet

 • Stevning, kr 5 650