Hvem kan søke gjeldsordning

Det er kun privatpersoner som kan søke om gjeldsordning. Søknaden sendes Namsfogden i Oslo.

Personer som er selvstendig næringsdrivende kan i utgangspunktet ikke oppnå gjeldsordning etter denne loven. Det er to viktige unntak fra denne bestemmelsen:

  • Hvis du har gjeld knyttet til næringsvirksomhet, kan du søke om gjeldsordning hvis næringsvirksomheten er opphørt. Det må ikke finnes uavklarte forhold rundt virksomheten, som vanskeliggjør gjennomføringen av gjeldsforhandlingen
  • Du kan søke om gjeldsordning hvis gjelden som er knyttet til næringsvirksomheten utgjør en ubetydelig del av gjeldsmengden 

Oppfyller du ellers vilkårene i loven kan du få gjeldsordning, uavhengig om du mottar lønnsinntekt, trygd eller sosialhjelp. Det er ikke et vilkår for å oppnå gjeldsordning at du har midler til å betjene kreditorene under gjeldsordningsperioden.

Skyldnere bosatt utenfor Norge kan også søke om gjeldsordning i Norge. Alle søknader behandles av Namsfogden i Oslo.