Fravikelse

Hva menes med fravikelse?

Fravikelse er den juridiske betegnelsen for utkastelse. Saker om fravikelse behandles av retten eller namsmyndighet, og utkastelse skjer ved at namsmannen fjerner personene saken gjelder fra eiendommen.

Behandler Oslo byfogdembete alle typer fravikelse?

Oslo byfogdembete behandler fravikelser etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, bokstav d) og e)

Namsfogden behandler fravikelser etter § 13-2 bokstav a), b) og c).

Oslo byfogdembete behandler også fravikelsesbegjæringer etter tvangsfullbyrdesesloven § 11-14 (fravikelse under tvangssalg) og eierseksjonsloven § 39 og burettslagslova § 5-23 (fravikelse grunnet sameiers oppførsel).

Til deg som begjærer fravikelse:

Du kan som utleier begjære fravikelse når:

  • du mener å ha rett til å heve leiekontrakten
  • leietaker har "åpenbart uholdbar hjemmel" til å bo i leiligheten (gjentakende manglende betaling av husleie, bråk/uro, ulovlig fremleie o.l.).

Hva skal en begjæring om fravikelse inneholde?

  • Navn, adresse og fødselsdato/organisasjonsnummer på partene
  • Adressen på eiendommen som kreves fraveket
  • Beskrivelse av hvilket tvangsgrunnlag som påberopes (tvfbl. § 13-2, bokstav d eller e)

Hvilke vedlegg skal følge med begjæringen?

  • Kopi av varsel om fravikelse, tvfbl. § 4-18. Du må i varselet gjøre oppmerksom på at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom saksøkte ikke frivillig fraflytter eiendommen
  • Eventuelt leiekontrakt

Du kan ikke begjære fravikelse før det har gått minst 2 uker fra datering av varselet.

Datert og signert begjæring med vedlegg innleverer du i 4 komplette eksemplarer.

Hva koster det å begjære fravikelse?

For å kunne begjære fravikelse må du betale gebyr. Se gebyr og betaling for full oversikt over gebyrer.

Til deg som er saksøkt:

Når Oslo byfogdembete har mottatt begjæringen, sender vi den til deg med 2 ukers frist for uttalelse. Hvis du ikke kommer med bemerkninger innen fristen, avgjøres vanligvis saken basert på saksøkers fremstilling. Mottar vi bemerkninger innen fristen, sender vi disse til motparten for uttalelse. I de fleste tilfeller tar retten stilling til tvisten på grunnlag av den skriftlige saksfremstillingen. Hvis retten mener det er nødvendig, eller en av partene krever det, innkaller vi til rettsmøte.

Hva skjer hvis retten tar begjæringen om fravikelse til følge?

Saker som tas til følge oversendes Namsfogden i Oslo for gjennomføring. Utkastelse skjer ved at namsmannen fjerner personene saken gjelder fra eiendommen.

Anke

Du kan anke rettens avgjørelser i fravikelsessaker. Ankefrist er 1 måned etter avgjørelsen er forkynt for deg. Anken leveres til retten sammen med ankegebyret.