Tvangssalg av eiendom

Hva er et tvangssalg av eiendom?

Et tvangssalg av eiendom er et salg hvor domstolen står for salget ved hjelp av medhjelper. Det kan være ulike årsaker til at en eiendom kreves tvangssolgt, som for eksempel:

 • manglende betaling av felleskostnader
 • manglende betaling av gjeld
 • når styret i et sameie eller borettslag etter særlige regler begjærer tvangssalg

Til deg som begjærer tvangssalg:

Du kan begjære tvangssalg av eiendom når du har et tvangskraftig tvangsgrunnlag (f.eks. utlegg, pantobligasjon og legalpant).

Hva skal en begjæring om tvangssalg inneholde?

 • Partenes navn, fødselsdato/foretaksnummer og adresse
 • Adresse til eiendommen som begjæres tvangssolgt samt eiendommens registerbetegnelse (f.eks. org.nr og andelsummer eller gårdsnummer/bruksnummer/seksjonsnummer)
 • En oversikt over pengekravet, fordelt på hovedkrav, renter, rentesats og omkostninger
 • Beskrivelse av tvangsgrunnlaget 

Hvilke vedlegg skal følge med begjæringen?

 • Varsel om tvangsfullbyrdelse etter tvbl. § 4-18, eldre enn 14 dager
 • Bekreftet utskrift av grunnboken, som ikke er eldre enn 3 mnd. (gjelder ikke aksjeleilighet)
 • Kopi av panteattest (ved aksjeleilighet)
 • Kopi av tvangsgrunnlaget


Datert og signert begjæring med vedlegg innleveres i 4 komplette eksemplarer.

Hva koster det å begjære tvangssalg?

For å kunne begjære tvangssalg må du betale gebyr. Se gebyr og betaling for full oversikt over gebyrer.

Til deg som mottar begjæring om tvangssalg:

Dersom du ikke betaler felleskostnader eller annen gjeld, kan den du skylder penger begjære tvangssalg. Styret i borettslaget eller sameiet du bor i, kan også etter særlige regler begjære tvangssalg av boligen din.

Hvordan gjør retten deg kjent med begjæringen?

Hovedstevnevitnet forkynner begjæringen for deg på bostedsadressen din. Hvis du har husstandsmedlemmer over 18 år, blir de varslet om begjæringen per post.

Er du uenig i grunnlaget for begjæringen?

Du har mulighet til å komme med bemerkninger til begjæringen. Frist for å komme med bemerkninger er 1 måned fra begjæringen er forkynt for deg. Retten vil sende innsigelser til saksøker for uttalelse. I de fleste tilfeller tar retten stilling til tvisten på grunnlag av den skriftlige saksfremstillingen.

Kan du be om utsettelse i saken?

Ønsker du å betale hele eller deler av kravet, må du ta kontakt med saksøker. Hvis hele kravet blir betalt, vil saksøkeren trekke begjæringen tilbake. Har du kun mulighet til å betale deler av kravet, bør du forsøke å inngå en betalingsavtale med saksøker. Saksøker kan da be om at saken utsettes. Dersom betalingsavtalen ikke følges opp, vil saksøker be om at saken settes i gang.

Når beslutter retten tvangssalg?

Hvis saksøkers krav ikke blir betalt, og du heller ikke har kommet med innsigelser, kan retten beslutte tvangssalg. Retten tar i beslutningen stilling til om tvangssalget skal foregå som et auksjonssalg, eller ved hjelp av medhjelper.

Hvordan foregår salget?

De aller fleste tvangssalg skjer ved bruk av medhjelper (advokat eller eiendomsmegler). Eiendommen annonseres for salg og medhjelper holder visninger. Salgsprosessen er tilnærmet lik et ordinært frivillig salg. Saken avsluttes når retten i en egen avgjørelse stadfester et bud og fordeler kjøpesummen til rettighetshavere.

I de tilfellene saksøkte ikke samarbeider med medhjelper i salgsprosessen, kan saksøker be om at saksøkte blir fraveket/utkastet fra boligen, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14.

Det er verdt å merke seg at saksøker, før kjennelse om stadfestelse er avsagt, kan tilbakekalle begjæringen.

Kan du selge boligen selv etter at retten har besluttet tvangssalg?

Selv om retten har besluttet medhjelpersalg og oppnevnt en medhjelper, er det likevel mulig for deg å selge boligen frivillig. Av praktiske årsaker bør det pågående tvangssalget utsettes. Begjæring om utsettelse må komme fra saksøker.

Anke

Du kan anke både beslutning om tvangssalg og kjennelse om stadfestelse og fordeling til lagmannsretten. Ankefristen for kjennelse som stadfester et bud er 1 måned regnet fra datering av kjennelsen, mens ankefristen for kjennelse som fordeler kjøpesummen er 1 måned regnet fra når kjennelsen ble forkynt for deg. Anken må du levere til retten sammen med ankegebyret.