Tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse.jpg

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig, kan du etter reglene  i tvangsfullbyrdelsesloven begjære tvangsfullbyrdelse av kravet.

Hvilke saker etter tvangsfullbyrdelsesloven behandler tingretten?

Tingrettens vanligste sakstyper etter tvangsfullbyrdelsesloven er:

 •  tvangssalg

 •  fravikelse (utkastelse)

 •  utlegg med utenlandsk tvangsgrunnlag

 •  klager over namsmannens avgjørelse

 •  stenging av strøm

Hva må til for å begjære tvangsfullbyrdelse?

For å kunne begjære tvangsfullbyrdelse må du ha et tvangskraftig tvangsgrunnlag tvangskraftig tvangsgrunnlag. Loven skiller mellom alminnelige tvangsgrunnlag og særlige tvangsgrunnlag.

 • Alminnelige tvangsgrunnlag: dom eller kjennelse

 • Særlige tvangsgrunnlag: for eksempel gjeldsbrev, legalpant, utleggsforretning og leiekontrakter som oppfyller visse krav

Hvis grunnlaget er et særlig tvangsgrunnlag, må du som hovedregel sende et varsel til motparten for å gjøre tvangsgrunnlaget tvangskraftig. For alminnelige tvangsgrunnlag, som er under ett år gammelt, er det ikke nødvendig med varsel.

Hva skal begjæringen om tvangsfullbyrdelse inneholde?

Begjæring om tvangsfullbyrdelse sendes retten i 4 komplette eksemplarer med bilag, og skal inneholde:

 • fullstendig navn og adresse på både saksøker og saksøkte

 • saksøkers foretaksnummer eller fødselsdato og telefonnummer

 • saksøktes foretaksnummer eller fødselsdato

 • beskrivelse av tvangsgrunnlaget

 • oversikt over kravets enkelte deler dersom det er et pengekrav

Du må huske å legge ved kopi av tvangsgrunnlaget og eventuelt varsel. Det kan være nødvendig å legge ved annen dokumentasjon, avhengig av sakstype.

Hva koster det å begjære tvangsfullbyrdelse?

For å kunne begjære tvangsfullbyrdelse, må du betale gebyr. Gebyrets størrelse varierer både etter hvor langt saken er kommet i behandlingen og etter hvilken form for tvangsfullbyrdelse som kreves. Gebyret innkreves etter saken er avgjort. Se rettsgebyr for full oversikt.

Anke

Domstolens avgjørelser kan ankes. Er du uenig i avgjørelsen kan du anke saken til lagmannsretten. Ankefristen er 1 måned fra kjennelsen er forkynt for deg. Anken leveres eller sendes tingretten. Du må også betale ankegebyr. Her finner du rettledning om anke i sivile saker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva menes med stenging av strøm?

Når du ikke betaler strømregningen, kan strømleverandør normalt stenge strømmen uten hjelp fra domstolen. Hvis stengingen krever tilgang til boligen/bygningen, må strømleverandøren sende inn en begjæring til tingretten. Retten kan da bestemme at strømleverandør, med hjelp fra namsfogd/politi, får tilgang til boligen slik at strømmen kan stenges.

Hvordan behandler tingretten slike saker?

Vi sender deg begjæringen og gir 14 dagers frist for bemerkninger. I brevet opplyser vi at du kan unngå stenging av strøm, hvis du betaler kravet.

Hører vi ikke fra deg innen fristen, behandler retten saken på bakgrunn av saksøkers saksfremstilling.

Hvis retten bestemmer at strømmen skal stenges, sendes saken videre til namsfogden/politiet. De vil sikre tilgang til bygning/bolig, slik at strømmen kan stenges.

Anke

Kjennelse om stenging av strøm kan ankes. Ankefrist er 1 måned etter avgjørelsen er forkynt for deg. Anken leveres eller sendes tingretten. Du må også betale ankegebyr. Her finner du rettledning om anke i sivile saker 

 

 

 

 

 

 

 

Tvangsfullbyrdelse av avgjørelse om samværsrett eller fast bosted for barn

 

Hva er tvangsfullbyrdelse av avgjørelse om samværsrett eller fast bosted for barn?

Ved samlivsbrudd hender det at man er uenig om hvor barna skal bo fast, og om barna skal ha samvær med den forelderen de ikke skal bo fast hos. Foreldrene kan da overlate til en domstol å avgjøre dette, eller inngå en avtale i retten (rettsforlik).

Hvis en dom eller et rettsforlik om samværsrett ikke blir overholdt, kan den forelderen som har rett til samvær kreve at den andre forelderen skal betale en tvangsmulkt (bot) for hver gang han/hun ikke får ha samvær med barnet. Mulkten tilfaller statskassen.

Dersom en dom eller et rettsforlik om fast bosted ikke overholdes, kan man som et alternativ til tvangsmulkt be om at barnet overleveres til den forelderen som barnet skal bo fast hos.

Hvordan behandler tingretten slike saker?

En begjæring om tvangsfullbyrdelse av avgjørelse om samværsrett eller fast bosted for barn sendes tingretten i den rettskretsen saksøkte bor.

Før retten avgjør saken, vil saksøkte vanligvis få anledning til å uttale seg. Retten kan bestemme at barnet skal få si sin mening i en samtale med dommeren. Det kan også holdes et rettsmøte der foreldrene og eventuelle vitner kan forklare seg.

Når retten har skrevet en avgjørelse om tvangsmulkt, og gjennomføring av samvær eller fast bosted fremdeles ikke følges, kan saksøker be namsfogden/politiet om å inndrive mulkten fra saksøkte.

En avgjørelse om at barnet skal overleveres til den forelderen det skal bo fast hos, kan enten gå ut på at saksøker selv får lov til å hente barnet, eller at namsfogden/politiet skal gjøre det.

Anke

En avgjørelse om tvangsmulkt eller overlevering av barn kan ankes. Anken leveres eller sendes tingretten. Du må også betale ankegebyr. Her finner du rettledning om anke i sivile saker.