De alminnelige domstolene

sjangerbilde lover 200.jpg

På disse sidene gis en kort oversikt over rettssystemet. Mer informasjon om de ulike rettsinstansene finner du i menypunktene til venstre.

De alminnelige domstolene i Norge er Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene (inkludert Oslo byfogdembete). Domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker. Domstolene avgjør konkrete saker som blir brakt inn til retten. Domstolene tar aldri selv initiativ til å reise en sak.

Domstolene er en del av det offentlige styringssystemet i en rettsstat bygd på demokratiske grunnprinsipper og betegnes ofte som den tredje statsmakt.

Høyesterett

Høyesterett er vår øverste domstol og ankeinstans for dommer avsagt av domstolene på lavere nivå. Høyesterettsavgjørelser er etter Grunnloven endelige, og kan ikke ankes.

Lagmannsrettene

Det er seks lagmannsretter i Norge, disse dekker hvert sitt geografiske område (lagdømme). Lagmannsretten ledes av en førstelagmann. Dommerne kalles lagdommere.

Tingrettene

Domstolene i første instans kalles tingretter. Hver tingrett dekker en eller flere kommuner. Dette kalles domstolens domssogn eller rettskrets.

I Oslo er det to domstoler i første instans, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete

 


Forliksrådene

Forliksrådene mekler mellom parter i sivile saker.Hovedregelen er at du ikke kan gå til sak mot noen i tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet. Alle kommuner har et forliksråd. Les mer om forliksrådene. (Justisdepartementets nettsted)