Meny

Denne siden gir oversikt over hva som skjer når en sak ankes fra tingretten til lagmannsretten.

Hva kan ankes?

Tingrettens avgjørelser kan ankes til lagmannsretten Både den som er domfelt og påtalemyndigheten kan anke. Ankefristen er på to uker. Den som er fornærmet, pårørende eller krenket ved en straffbar handling har imidlertid ikke rett til å anke straffesaken om han eller hun er misfornøyd med tingrettens dom. 

Anken kan gjelde

  • bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet 
  • straffutmålingen 
  • saksbehandlingen 
  • lovanvendelsen

Hvis den tiltaltes anke gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, må dette presiseres i anken. Dette innebærer at det i en ny rettssak skal tas stiling til om tiltalte har gjort det som han er tiltalt for eller ikke. Da skal lagmannsretten vurdere alle sider av saken, dette kalles full ankebehandling.

Hvis anken bare gjelder saksbehandlingen i tingretten, skal du beskrive den feilen som du mener er gjort. Det er også en fordel om du forklarer hvorfor du mener at dommen er gal. Hvis det er kommet inn nye bevis i saken, bør også dette nevnes.

Ikke alle anker behandles

Lagmannsretten skal vurdere alle anker, men ikke alle anker fremmes til full ankebehandling i lagmannsretten, se straffeprosessloven § 322 (lenke til lovdata.no). Hvis lagmannsretten nekter å behandle anken, skal den gi en skriftlig beslutning hvor det skal fremgå hvorfor anken ikke ble tatt inn til full ankebehandling.

I saker om forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, kan anken vanligvis ikke nektes behandlet. I saker hvor påtalemyndighetens påstand var idømmelse av bot, inndragning eller tap av førerkort, og retten ikke avsa dom for annen straffereaksjon, er utgangspunktet at anken ikke fremmes. Likevel kan lagmannsretten kan samtykke til å behandle en slik sak når saklige grunner taler for det.

I andre saker kan anken avvises når lagmannsretten finner det klart at den ikke vil føre frem. En anke fra påtalemyndigheten som ikke er til fordel for siktede kan avvises når retten mener at anken gjelder spørsmål av mindre betydning.

Hvem skriver anken?

Forsvareren din kan deg råd om du bør anke eller ikke, og kan hjelpe deg med å skrive ankeerklæringen. Du kan også få hjelp til dette i domstolen, hos påtalemyndigheten eller en ansatt i fengselet. Ankeerklæringen må undertegnes av deg.

Full ankebehandling - meddommsrett

Hvis strafferammen i saken er inntil seks års fengsel, er lagmannsretten sammensatt som meddomsrett. Det vil si at tre fagdommere og fire meddommere utgjør retten. Meddommerne trekkes tilfeldig fra et utvalg, det samme som for lagrettemedlemmer. Det skal være to kvinner og to menn. Retten er sammen om alle avgjørelser, og alle har lik stemme. For at tiltalte skal kunne kjennes skyldig, må fem av medlemmene i den store meddomsretten stemme for dette. Alle andre avgjørelser bestemmes med alminnelig flertall.

Full ankebehandling - lagrette/jurysak

I saker hvor strafferammen er seks års fengsel eller mer, skal skyldspørsmålet vanligvis avgjøres av lagretten (juryen). Lagretten består av ti personer og skal helst sammensettes med fem kvinner og fem menn. For hver sak trekkes medlemmene fra utvalget av lagrettemedlemmer. Domstolen innkaller alltid fjorten lagrettemedlemmer og to varamedlemmer.

Tiltalte og påtalemyndigheten kan etter bestemte regler velge bort (skyte ut) inntil tre lagrettemedlemmer hver.

Minst syv av de ti jurymedlemmene må stemme for domfellelse for at den tiltalte bli funnet skyldig. Da skal fire av jurymedlemmene delta i straffeutmålingen sammen med de tre fagdommerne.

Stemmer færre enn syv for domfellelse, så har juryen svart «nei» på om tiltalte er skyldig.   Juryen svarer kun «ja» eller «nei» på om en tiltalt er skyldig uten å begrunne dette nærmere.

Juryens avgjørelse kan settes til side

Juryens kjennelse kan av hensyn til rettssikkerhet oppheves av fagdommerne slik at den må behandles på ny. Da vil saken bli behandlet i meddommsrett. Avgjørelsen kan settes til side i to tilfeller:
- Juryen har svart at tiltalte er skyldig, men fagdommerne mener at det ikke er ført tilstrekkelige bevis for dette.
- Juryen har svart nei på skyldspørsmålet, mens fagdommerne enstemmig mener at tiltalte utvilsomt er skyldig.

Begrenset ankebehandling

Hvis lagmannsretten bare skal behandle straffeutmålingen i saker med strafferamme på inntil seks års fengsel, avgjøres saken av tre fagdommere. Det skjer som regel etter muntlig forhandling. Når lagmannsretten skal behandle en anke over straffeutmålingen i saker der strafferammen er seks års fengsel eller mer, settes den med fire meddommere og tre fagdommere.

Hvis anken gjelder lovanvendelse eller saksbehandling (det vil si at lagmannsretten bare skal ta stilling til om tingretten har anvendt loven riktig, eller har begått feil i saksbehandlingen) settes retten bare med tre fagdommere.

Siden ble sist oppdatert: 26.01.2013, kl. 20.23