Fravikelse

Hva er fravikelse? Den rettslige betegnelsen på en utkastelse er fravikelse. Denne siden gir en oversikt over når dette er aktuelt og hvordan dette foregår.

Utkastelse (heretter betegnet fravikelse) må alltid foregå gjennom offentlig myndighet. Da blir personen og gjenstandene han har i huset/leiligheten fjernet.

Når er fravikelse aktuelt?


I et utleieforhold kan det begjæres fravikelse når utleier mener han har rett til å heve leiekontrakten, eller når leietaker har "åpenbart uholdbar hjemmel" til å bo i leiligheten. Eksempler på dette kan være manglende betaling av husleie som grunnlag for heving av leieforholdet, bråk, ulovlig fremleie og lignende.

Hvem behandler begjæring om fravikelse?

Det er viktig å merke seg at tingretten  kun behandler noen typer fravikelse. Fravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, bokstav d) og e) behandles av retten, mens § 13-2 bokstav a), b) og c) behandles av namsmannen (namsmann-funksjonen hører inn under politiet, se mer på politiet.no).

Begjæringen om fravikelse skal inneholde:

  • Navn, adresse og fødselsdato/organisasjonsnummer på partene.
  • Adressen på eiendommen som kreves fraveket.
  • Beskrivelse av hvilket tvangsgrunnlag som påberopes (tvangsfullbyrdelsesloven. § 13-2, bokstav d eller e).

 

Begjæringen skal ha følgende vedlegg:

  • Kopi av varsel om fravikelse, tvangsfullbyrdelsesloven. § 4-18. Det må i varselet gjøres oppmerksom på at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom saksøkte ikke frivillig flytter fra eiendommen.
  • Eventuelt leiekontrakt.


Begjæringen kan ikke fremmes før det har gått minst 2 uker fra datering av varselet.

Datert og signert begjæring med vedlegg innleveres i 4 komplette eksemplarer.

Saksgang

Etter at retten har mottatt og godkjent begjæringen, sendes den til saksøkte med 2 ukers frist for uttalelse. Dersom bemerkninger ikke innkommer innen fristen, avsier retten normalt kjennelse basert på saksøkers fremstilling av saken. Dersom bemerkninger mottas innen fristen, sendes disse motparten (saksøker) for uttalelse. Retten tar i de fleste tilfeller stilling til tvisten på grunnlag av den skriftlige saksfremstillingen. Retten innkaller likevel til rettsmøte (muntlig forhandling) om den finner det ønskelig, eller dersom en part krever det.

Kjennelser i favør saksøker sender tingretten til namsmannen for gjennomføring.

Avgjørelser i fravikelsessaker behandlet ved retten kan ankes. Ankefrist er 1 måned etter forkynnelse av avgjørelsen.

Tingretten behandler også fravikelsesbegjæringer etter tvangsfullbyrdesesloven § 11-14 (fravikelse under tvangssalg) og eierseksjonsloven § 27 (fravikelse grunnet sameiers oppførsel).