Oppbud

Oppbud.jpg

Den som ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, kan begjære seg selv konkurs (oppbud). Det er et vilkår for konkurs at skyldneren er insolvent. Det betyr at skyldnerens verdier og inntekter ikke er noj til å dekke gjelden, og at betalingsudyktigheten ikke er forbigående.

En skyldner som selv begjærer oppbud, er fritatt for sikkerhetsstillelse og ansvar for omkostningene, se konkursloven § 67 og § 73 (lovdata.no).

Oppbudsbegjæringer for foretak med forretningsadresse i Oslo, sendes til Oslo byfogdembete. Ellers i landet er det tingretten som skal motta oppbudsbegjæringen.

Vedlegg til oppbudsbegjæringen framgår av konkursloven § 66 annet ledd (lovdata.no). Styrevedtak eller selskapsmøtevedtak og firmaattest må vedlegges.

  • Oppbudsbegjæring fra aksjeselskap må fremsettes av styret, se aksjeloven/allmennaksjeloven § 6-18.
  • Oppbudsbegjæring fra ansvarlig selskap (ANS/DA) må antas å måtte fremsettes av selskapsmøtet, se selskapsloven § 2-8 (1), § 2-37 (1) og § 3-6, og § 3-27.

Dersom oppbudsbegjæringen sendes per post, må man være forberedt på å måtte stille i rettsmøte på kort varsel. Retten kan også behandle begjæringen uten innkalling til rettsmøte.