Tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse.jpg

Hvis avtaler og krav ikke oppfylles frivillig, kan du begjære tvangsfullbyrdelse av kravet. Les mer om hva tvangsfullbyrdelse er og hvordan du går fram med et krav.

For å kunne begjære tvangsfullbyrdelse, må du ha et tvangsgrunnlag som er tvangskraftig. Det finnes to typer tvangsgrunnlag:

  • Særlige tvangsgrunnlag. Dette er  for eksempel gjeldsbrev, legalpant, utleggsforretning og leiekontrakter som oppfyller visse krav til innhold. Et særlig tvangsgrunnlag må gjøres tvangskraftig ved at det sendes et varsel til motparten før innsendelse av begjæring til retten.
  • Alminnelige tvangsgrunnlag  er en dom eller kjennelse. Et alminnelig tvangsgrunnlag er tvangskraftig uten varsel dersom det ikke er eldre enn ett år.

Formkrav

Begjæring om tvangsfullbyrdelse leveres skriftlig i 4 komplette eksemplarer med bilag, og skal inneholde

  • fullstendig navn og adresse på både saksøker og saksøkte
  • saksøkers foretaksnummer eller fødselsdato og telefonnummer
  • saksøktes foretaksnummer eller fødselsdato
  • beskrivelse av tvangsgrunnlaget
  • oversikt over kravets enkelte deler dersom det er et pengekrav


Kopi av tvangsgrunnlaget og eventuelt varsel vedlegges. Det kan også være nødvendig å legge ved annen dokumentasjon, avhengig av sakstype.

Gebyr

Gebyret for begjæringer om tvangsfullbyrdelse innkreves i etterskudd fra Gebyrsentralen i Brønnøysund. Gebyrets størrelse varierer både etter hvor langt saken er kommet i behandlingen og med hvilken form for tvangsfullbyrdelse som kreves (Lenke til oversikt over rettsgebyr).

Anke

Domstolens avgjørelser kan ankes. Den part som er uenig i avgjørelsen kan bringe saken inn for lagmannsretten ved anke. Ankefristen er 1 måned regnet fra forkynnelsen av kjennelsen, og det må betales et gebyr. 

Økonomiske krav sikret med pant

I noen tilfeller er økonomiske krav mot en person sikret med pant i fast eiendom, verdipapirer, gjenstander og så lignende. Når skyldneren ikke kan betale gjelden sin, kan kreditor kreve det pantsatte solgt for å få dekket sitt tilgodehavende. Mange krav er i utgangspunktet ikke sikret med pant. Kreditor kan da søke sikkerhet for sitt tilgodehavende ved å begjære utleggspant. Begjæring om utleggspant kan fremsettes for namsmannen (se www.politiet.no).