Meny
Mer synlig tilståelsesrabatt (16.12.06)

Strafferabatt ved tilståelser brukes i stadig større grad, og rabatten blir mer synlig ved straffeutmålingen. Dette viser en ny undersøkelse i regi av Domstoladministrasjonen (DA ). Både tingrettene og lagmannsrettene bruker tilståelsesrabatt mer enn det som kom fram i en tilsvarende undersøkelse for to år siden.

Les mer
Praksis og policy for Innstillingsrådet for dommere (11.12.06)

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. De har nå utarbeidet et notat om de vurderinger og framgangsmåter rådet arbeider ut fra.

Les mer
Hvem kan bli lekdommer? (06.12.06)

Det er ca. 66 000 lekdommere i de norske domstolene og de er valgt for fire år. Langt fra alle vet hvilken viktig rolle de har i vårt rettssystem.

Les mer
Kommentar om gransking av domstoler (21.11.06)

- Domstoladminstrasjonen mener at justisministeren nå har kommet oss i møte ved å ha avgrenset granskingen av domstolenes rolle i saken, noe vi er fornøyd med. Det sier direktør Knut Sæther i en kommentar til justisministerens tilleggsmandat til utvalget som skal granske Fritz Moen-saken.

Les mer
Flere klager på Norge til EMD (20.11.06)

Sammenlignet med andre land er det få klager på Norge til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Men antallet klager har økt de siste årene. Det skriver Sverre Erik Jebens som er dommer ved EMD.

Les mer
Videokonferanser i justissektoren  (24.10.06)

Videokonferanser brukes på stadig flere områder i justissektoren. Les artikkel hentet fra domstolmagasinet Rett på sak.

Les mer
Rekordhøy tiltro (19.10.06)

Aldri har tiltroen til norske domstoler vært større. 79 prosent av befolkningen har svært stor eller ganske stor tiltro til domstolene. Dette er en økning på åtte prosent fra høsten 2005. Dette viser en undersøkelse om tiltro til norske samfunnsinstitusjoner som MMI gjennomførte for dosmtolmagasinet Rett på sak i september. Undersøkelsen er gjennomført etter debatten i kjølvannet av ”Fritz Moen-saken”.

Les mer
-Trange rammer for domstolene (06.10.06)

-Trange rammer for domstolene og jordskifterettene, men positivt at det gis klarsignal til å forberede ny tvistelov. Dette sier Domstoladministrasjonens direktør Knut Sæther i en kommentar til statsbudsjettet.

Les mer
Kortere køer og raskere saksbehandlingstid (18.09.06)

Statistikken over domstolenes saksbehandling viser at de fleste kurver gikk rett vei i første halvår 2006. Færre saker venter på behandling og saksbehandlingstiden er betydelig redusert. De fleste målene for saksbehandlingstid er nå oppnådd. Det viser tall fra Domstoladministrasjonen.

Les mer
- Gransk domstolen (15.09.06)

Leder av Høyesterett, Tore Schei, stiller spørsmålstegn ved norsk rettsprinsipp, og mener i tillegg at domstolene bør tåle granskning.

Les mer
Dommerne vil ikke granskes  (14.09.06)

- Vi mener at vi her berører prinsippet om uavhengige domstoler, og vi er av den oppfatning at det vil være uheldig og uriktig å gå inn og granske dommerens, og ikke minst juryens vurderinger, i en avsluttet sak, sier styreleder og høyesterettsdommer Karl Arne Utgård. I en kommentar til granskingen av Fritz Moen-saken peker han på at juryer ikke begrunner sine avgjørelser, og at denne praksisen er noe de politiske organer selv har bestemt. Aftenposten har mer om saken.

Les mer
Tingrettsdommer Tor Langbach om gransking av domstolene (13.09.06)

-En regjeringsoppnevnt granskingskommisjon skal i utgangspunktet granske de personer og etater som er regjeringens ansvar. Dette gjelder politiet og påtalemyndigheten. Det er ikke uproblematisk at en slik kommisjon skal granske domstolene. Dette sier tingrettsdommer Tor Langbach i en kommentar til regjeringens gransking av ”Fritz Moen-saken”.

Les mer
Moen -saken: Støtter gransking (31.08.06)

Førstelagmann Kjell Buer i Frostating lagmannsrett sier at det kan være nyttig at saken mot Fritz Moen blir gransket. Sorenskriver Øyvind Smukkestad sier at saken er et mareritt for rettsvesenet, og at det er riktig å få en fordomsfri vurdering der en ser på alle sider av saken.

Les mer
Domstolkartet forandres i Hordaland og Rogaland (30.08.06)

Fra 1. september 2006 endres rettskretsene i Hordaland og Rogaland. Til sammen fire domstoler avgir kommunene i sin rettskrets til andre domstoler.

Les mer
Quiz om domstoler og maktfordeling (23.08.06)

Nå kan du prøve dine kunnskaper om domstoler og maktfordeling i en ny quiz.

Les mer
Omdømmeundersøkelse: Stor tillit til domstolene (10.08.06)

91 prosent av de spurte i en omdømmeundersøkelse for domstolene mener at man kan ha tillit til domstolene. Domstolenes samlede omdømme er også svært høyt: 92 prosent mener at domstolene har et godt omdømme.

Les mer
Justisdepartementet: Bedre oppfølging av vitner (27.06.06)

En arbeidsgruppe ser et klart behov for å ta bedre vare på vitner i alle ledd av en straffesak. Gruppen foreslår flere praktiske, ikke-rettslige tiltak. Forslagene sendes nå på høring.

Les mer
Dommerforeningen anbefaler mer åpenhet (26.06.06)

Den norske Dommerforening har utgitt en mediehåndbok. Håndboken omhandler regelverket for offentlighet i rettspleien, og gir anbefalinger til dommerne i kontakten med mediene.

Les mer
NOKAS-saken koster 220 millioner (19.06.06)

Nokas-saken er den mest kostbare saken i norsk rettshistorie. Etterforskning og rettssak koster minst 220 millioner kroner i ekstra bevilgninger. I tillegg kommer det som er brukt til saken innenfor ordinære budsjetter.

Les mer
- Juryordningen bør avvikles (08.06.06)

Domstollederne i lagmannsrettene og de største tingrettene avsier dom over juryordningen: Den er gått ut på dato og bør avvikles. At juryen ikke begrunner sine svar er hovedårsaken til at domstollederne har denne holdningen.

Les mer
Foreslår styrkede rettigheter for ofre (06.06.06)

Fornærmedeutvalget avga sin utredning til justisministeren i begynnelsen av mai. Utvalgets mandat har vært å foreslå endringer som skal styrke ofrene og de pårørendes stilling i straffesaker. I neste nummer av domstolmagasinet Rett på sak peker tingrettsdommer Ingrid Stigum på en rekke konsekvenser for dommere og domstolene dersom de foreslåtte lovendringene vedtas.

Les mer
Velkommen til ny domstolportal (31.05.06)

Den nye internettportalen for Norges domstoler.

Les mer
Fornærmede må gis sterkere stilling i straffesaker  (19.05.06)

Det mener Fornærmedeutvalget som nå har lagt fram sine anbefalinger.

Les mer