Meny

Det mener Fornærmedeutvalget som nå har lagt fram sine anbefalinger.

Fru JustitiaEn god del ofre i straffesaker opplever møtet med rettsvesenet som utilfredsstillende og til dels som en betydelig tilleggsbelastning. Dette skyldes først og fremst at de har blitt ansett som vitner uten rett til aktiv deltagelse i saken og med begrenset rett til informasjon.

Skal tilliten til rettssystemet opprettholdes, mener utvalget det er nødvendig å se ofrenes stilling i straffesaken i et nytt og videre perspektiv.  Det tradisjonelle utgangspunktet hvor straffesaken oppfattes som et ”oppgjør” mellom tiltalte og samfunnet, må etter utvalgets syn nyanseres. Den fornærmede har etter utvalgets oppfatning betydelige og legitime interesser i straffesaken, både av faktisk og rettslig art, og det straffeprosessuelle regelverket må gi fornærmede muligheter for aktiv ivaretakelse av sine interesser. Det samme gjelder i stor grad for etterlatte.

Et samlet utvalg går inn for vesentlig styrking av fornærmedes og etterlattes prosessuelle stilling i straffesaken. Utvalget foreslår blant annet at:

  • Fornærmede og etterlatte i alvorlige straffesaker gis vesentlig bedre og mer informasjon under hele sakens gang. Utvalget foreslår at politiet skal informere om utvikling og fremdrift i etterforskingen. Fornærmede og etterlatte bør videre underrettes om alle påtaleavgjørelser, om alle rettsmøter og om eventuell anke. Utvalget foreslår også utvidet rett til varsel om løslatelser mv. fra soning.
  • Politiet oppnevner en kontaktperson for fornærmede og etterlatte og at de gis anledning til et møte med aktor.
  • Fornærmede og etterlatte i alvorlige straffesaker kan være til stede i alle rettsmøter i saken også når de føres for lukkede dører.
  • Fornærmede og etterlatte i alvorlige saker får rett til å gi uttrykk for sitt syn og å kunne imøtegå opplysninger både under etterforsking og iretteføring. Utvalget foreslår også at fornærmede under hovedforhandlingen skal ha rett til å stille spørsmål til tiltalte og vitner, og rett til en sluttreplikk på linje med tiltalte.

Utvalget foreslår også at flere fornærmede og etterlatte får rett til bistandsadvokat og at advokatens oppgaver klargjøres og utvides.

Styrkede rettigheter for ofrene rokker ikke ved at det hovedsakelig er statens anliggende om det skal straffes, hva slags straff som bør idømmes og hvor streng den skal være. En oppvurdering av ofrenes interesser og rettigheter medfører heller ikke en tilsvarende nedprioritering av siktedes rettigheter og interesser. Det er ikke noen nødvendig motsetning mellom fornærmede og siktede i et rettighetsperspektiv.

Utvalget avga i dag sin utredning til justisminister Knut Storberget.

Utvalget ble opprettet ved kgl. res. 2. juli 2004 for å utrede styrking av fornærmedes og pårørendes straffeprosessuelle stilling. Utvalget ble gitt følgende sammensetning:

Lagdommer Regine Ramm Bjerke (leder)

Førstestatsadvokat Knut H. Kallerud

Advokat Harald Stabell

Advokat Anne Kristine Bohinen

Daglig leder i Stine Sofies stiftelse Ada Sofie Austegard

Tingrettsdommer Ingrid Stigum

Politioverbetjent Kjell Vignes

Lagdommer Regine Ramm Bjerke ledet utvalget fra dets oppnevning 2. juli 2004 frem til desember 2005 da hun måtte trekkes seg fra utvalget på grunn av sykdom i hennes nærmeste familie. Førstestatsadvokat Knut H. Kallerud overtok som leder fra 22. desember 2005.

Siden ble sist oppdatert: 04.02.2011, kl. 10.18