Omdømmeundersøkelse: Stor tillit til domstolene

91 prosent av de spurte i en omdømmeundersøkelse for domstolene mener at man kan ha tillit til domstolene. Domstolenes samlede omdømme er også svært høyt: 92 prosent mener at domstolene har et godt omdømme.

 91 prosent av de spurte i en omdømmeundersøkelse for domstolene mener at man kan ha tillit til domstolene. Domstolenes samlede omdømme er også svært høyt: 92 prosent mener at domstolene har et godt omdømme. –Dette er imponerende gode tall, og vitner om domstolenes uavhengighet og integritet, sier Knut Sæther, direktør i Domstol-administrasjonen.

Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Domstoladministrasjonen blant domstolenes viktigste interessentgrupper og egne ansatte. Interessentgruppene omfatter parter, vitner, brukere av tinglysing, journalister, publikum, sakkyndige, advokater og påtalemyndigheten.

Formålet med undersøkelsen var å kartlegge domstolenes omdømme i de aktuelle interessentgruppene, gi domstolene et godt grunnlag for å identifisere forbedringsområder og årsaker til et godt eller eventuelt dårlig omdømme. I alt har 2512 personer svart på undersøkelsen.

Troverdighet

Undersøkelsen viser også hvordan de ulike interessentgruppene vurderer domstolene etter ulike omdømmeforhold. Når det gjelder redelighet og troverdighet scorer domstolene høyt.

Domstolene scorer lavt på åpenhet/tilgjengelighet for folk flest, mens de ligger svært lavt når det gjelder å utmåle straffer som er i samsvar med folks rettsfølelse.

Saksbehandling

Domstolene kommer også godt ut av utøvelsen av forsvarlig og kvalitativt god saksbehandling. Derimot scorer domstolene lavt på effektiv saksbehandling.

Når det gjelder  informasjon om hva som er domstolenes oppgaver får domstolene lav score, men domstolene framstår troverdig i media. Domstolene får også lav score på spørsmålet om dyktig ledelse.

Interessant

-Undersøkelsen er interessant, og gir gode holdepunkter for viktige utviklingsområder for domstolene, sier direktør Knut Sæther.

Han viser også til at rettsikkerhet er ordet som hyppigst blir brukt når deltakerne i undersøkelsen ble bedt om å beskrive domstolene med ett ord.

-Dette uttrykker en kjerneverdi for domstolene, og det er svært positivt at dette knyttes til domstolene blant brukere og ansatte, sier Sæther.

Ordene som brukes i denne undersøkelsen viser at domstolene i første rekke kjennetegnes av  rettssikkerhet, rettferdighet og pålitelighet. Andre ord som brukes er bra, troverdig, solid, uavhengig, tillitsskapende og konfliktløsende.

Kjennskap

Det er en stor andel av domstolenes interessenter som har svært eller ganske god kjennskap til de ulike rettsinstansene og domstolenes oppgaver.  Meddommerne er den gruppen som oppgir å kjenne domstolenes oppgaver og de ulike rettsinstansene dårligst.

Det er en marginal forskjell mellom de ulike rettsinstansene når det gjelder score på tillit, omdømme og vurdering av ulike omdømmeverdier. De tre rettsinstansene i de alminnelige domstolene, jordskifteoverrettene og jordskifterettene har deltatt i undersøkelsen både når det gjelder interessentgrupper og ansatte.

Undersøkelsen viser også at det er aktorer, journalister og sakkyndige som gir domstolene høyest karakter på omdømme, mens alle type parter gir lavest score til domstolene og jordskifterettene.