Meny
Videokonferanser brukes på stadig flere områder i justissektoren. Les artikkel hentet fra domstolmagasinet Rett på sak.

Du finner mer informasjon om videokonferanser i rettssaker under sidene til Domstoladministrasjonen.

I januar 2006 åpnet lovverket for at videokonferanser som et prøveprosjekt kan erstatte fysisk fremmøte på en rekke områder. Snart trekvart år etter har utstyret blitt brukt på samtlige områder.
Til sammen 14 politidistrikt, 6 domstoler og 2 fengsler er pilotenheter i prosjektet som skal levere sin rapport sommeren 2007. Det er åpnet for både at pilotene kan bli flere og at regelverket kan endres underveis. Både brukshyppigheten og variasjonen av sakstypene pilotenhetene bruker utstyret i, blir stadig mer omfattende.

Fengslingsforlengelse per video
I Trondheim tingrett ble det på sensommeren avviklet en fengslingsforlengelse per videokonferanse.
– Den fengslede hadde fått dom i første instans. Vedkommende var fengslet da denne dommen falt og satt i varetekt. Dommen var påanket og saken sendt statsadvokaten, men ennå ikke til lagmannsretten. Man ønsket en varetektsforlengelse slik at den fengslede ikke slapp ut før anken var behandlet. Den fengslede satt på Tunga, sakens dokumenter var hos Statsadvokaten i Trondheim og aktor og forsvarer var på Steinkjer. Da tok jeg initiativ til fremstilling i Trondheim tingrett, mens forsvareren og jeg møtte per video fra politikammeret på Steinkjer. Saksdokumentene ble brakt fra statsadvokaten til retten. Det sier politifullmektig Nina Bratberg i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Sparte merarbeid
Tingrettsdommer Hilda Gerd Kolbjørnsen i Trondheim tingrett syntes det fungerte helt utmerket med videooverføring.
– På denne måten ble man spart for både reisetid og – kostnader. Dessuten sparte både retten og forsvarer en del papirarbeid, da vi ellers måtte tatt stilling til opphevelse av bostedsforbeholdet for forsvarer. Uten videokonferanse kunne dessuten et alternativ vært at aktor fra Nord-Trøndelag politidistrikt hadde overlatt saken til en politijurist ved Sør- Trøndelag politidistrikt i Trondheim. Dette ville ha belastet sistnevnte politidistrikt og ny aktor måtte ha brukt tid for å sette seg inn i saken. Sakens opplysning ble derfor bedre ivaretatt ved at de aktører som kjente saken på en lettvint og rimelig måte kunne delta i rettsmøtet, sier Kolbjørnsen.

Anbefaler bruk av videokonferanse
– Jeg kunne se alle aktørene hele tiden, både siktede i salen og aktor og forsvarer på videoskjermen. Det jeg måtte være oppmerksom på var å skifte fokus på kamera i rettssalen. Advokat og aktor i Steinkjer kunne dermed se siktede når han forklarte seg, og se meg når jeg hadde ordet og under prosedyrene. Den tekniske kvaliteten på bilde og lyd var veldig bra, sier Kolbjørnsen.
Advokaten i saken, Rolf Christensen, enig i at konferansen fungerte godt.
– Fordelen ligger åpenbart i besparelse av tid og ressurser. Ulempen ligger i at man ikke har umiddelbar kontakt med klienten og ikke kan konferere direkte med vedkommende før, under og etter rettsmøtet. Videorettsmøter er etter min mening vel egnet for forberedende rettsmøter, fengslingsforlengelser og eventuelt andre rettsmøter av mer summarisk karakter. Med det mener jeg saker hvor forklaring og bevisføring av omtvistede faktiske forhold ikke er sentrale og hvor jeg som forsvarer vurderer det slik at direkte kontakt med klient ikke er påkrevd. Slik sett fremstår det for meg i flere sammenhenger som et praktisk alternativ jeg ikke har betenkeligheter meg å samtykke i eller anbefale andre, sier Christensen.

Fullgod erstatning
Aktor Bratberg vil også absolutt anbefale andre å bruke videokonferanse.
– Fengslingsforlengelsen ble løst like godt, rettsmøtet ble avviklet teknisk og praktisk helt knirkefritt. Et slikt rettsmøte tar ikke særlig lang tid. Det er kun snakk om korte innlegg fra aktor og forsvarer, så videokonferanse var veldig greit.
– Jeg sparte til sammen fire timer på tog tur og retur Steinkjer-Trondheim. I tillegg tok politiet i Trondheim arbeidet med å frakte den fengslede, dermed sparte vi bruk av tjenestemenn og bil herifra.

Internasjonale inntrykk via skjermen
I Oslo Tinghus har tingrettdommer Knut Petterson i flere ganger de siste årene deltatt i meklinger med dommerkolleger fra Singapore.
– Jeg kom i kontakt med domstolen i Singapore da en delegasjon derifra var på besøk i Norge på slutten av nittitallet. Siden har vi holdt kontakten og jeg er blitt invitert til å være med i en rekke meklinger for at dommerne der borte skal få inntrykk av tenkemåten hos dommere fra andre land. Det er spennende å arbeide sammen med kolleger fra et helt annet rettssystem, og oppdage at vi likevel tenker og arbeider ganske likt. I Singapore er man veldig innstilt på forbedringer av både straffe- og sivilprosessen, sier Petterson. Derfor har han i tillegg til de konkrete meklingene også hatt videokonferanser hvor han sammen med dommerkolleger fra Oslo tingrett har informert dommere fra Singapore om forskjellige forhold ved norsk rettsliv. Dette arbeidet ville ikke vært mulig uten bruk av videokonferanse, avslutter tingrettsdommer Knut Petterson.