Meny
Raskere saksbehandling og billigere for partene (27.12.07)

Fra 1. januar 2008 fikk sivile saker i domstolene en enklere, raskere og billigere saksbehandling. Den nye tvisteloven skal gjøre det enklere for folk flest å hevde sin rett og dermed gjøre domstolene mer tilgjengelige.

Les mer
Ny tvistelov fra årsskiftet (17.12.07)

En helt ny tvistelov gjelder fra 1. januar 2008. Loven inneholder en rekke forandringer som påvirker domstolene, aktører og parter. En nyhet er reglene om småkravsprosess. En annen at det kan tas ut gruppesøksmål.

Les mer
Positive erfaringer med videokonferanse (03.12.07)

En evalueringsrapport viser at bruk videokonferanse i justissektoren både er ressursbesparende og kan gi rettssikkerhetsmessige gevinster.

Les mer
Forslag til ny skiftelovgivning (23.11.07)

Forslag til ny lov om skifte av dødsbo, ny lov om forsvunne personer og nye regler om arv ble 23.11. overlevert justisminister Knut Storberget. Hensikten er å få mer fleksible og effektive regler. Forslagene er samlet i NOU om ny skiftelovgivning.

Les mer
Fengslingsforlengelser per videokonferanse frister ikke (01.11.07)

Advokatene avslår i tre av fire tilfeller politiets forslag om å bruke videokonferanse når retten skal ta stilling til forlenget varetekt. Domstolene og politiet mener kravet om samtykke må bort.

Les mer
Slutt på tinglysingen i domstolene (26.10.07)

Torsdag 25. oktober var siste dagen for tinglysing av dokumenter ved domstolene. Fra nå av utføres tjenesten fullt ut ved Statens kartverk.

Les mer
Vielser ut av domstolene? (19.10.07)

Justisminister Knut Storberget har bedt Barne- og likestillingsdepartementet om en vurdering av om vielser skal tas ut av domstolene. Et alternativ er å overføre vielsene til kommunene, slik det er i Sverige. Flere domstoler vurderer nå å delegere vielsene fra dommere til saksbehandlere, slik tingrettene i Trondheim og Bergen har gjort. Det skriver domstolmagasinet Rett på sak.

Les mer
Rettens dag 27. oktober (17.10.07)

27. oktober er det Rettens Dag. I Oslo kan alle som ønsker besøke Norges Høyesterett, Borgarting lagmannsrett og Oslo tinghus. Omvisning, foredrag, debatt og rollespill står på programmet. Også Nedre Romerike tingrett arrangerer Rettens Dag.

Les mer
Endringer i rettskretsene for tingrettene i Østfold (05.09.07)

Nye rettskretser for tingrettene i Østfold fra 1. september.

Les mer
- Still juryen til ansvar (16.08.07)

Domstoladministrasjonens nye direktør Tor Langbach utfordrer Stortinget til å endre juryordningen.

Les mer
Klare krav til tolking (06.07.07)

Tingrettsdommer Kristian Jahr har arbeidet med regelverksutvikling for tolking i straffesaker. Han har klare oppfatninger om hvordan tolking skal foregå.

Les mer
Domstolkartet endres fra 1. juli (02.07.07)

Fra 1. juli endres domstolkartet i Telemark og Rogaland. Strukturendringene blant domstolene i første instans medfører at flere domstoler flyttes og skifter navn.

Les mer
Tor Langbach ny direktør i Domstoladministrasjonen (11.06.07)

Tor Langbach (58) ble ansatt som ny direktør i Domstoladministrasjonen i styremøte 11. juni.

Les mer
Forslag om etiske regler for dommere (07.06.07)

En arbeidsgruppe har laget forslag til etiske regler for dommere. Forslaget ble levert Domstolstoladministrasjonen 6. juni.

Les mer
Færre meddommere etter neste valg (25.05.07)

Odelstinget behandlet fredag forslag til endringer i domstolloven. Forslaget vil kunne gi betydelig reduksjon av antallet meddommere, kanskje ned mot en tredjedel av dagens antall.

Les mer
Endringer innenfor sivilprosessen (21.05.07)

Det er er store forandringer innenfor sivilprosessen i Norge. Inge Lorange Backer, dr.jur. har i denne artikkelen fra Scandinavian Studies in Law vol.51 beskrivet endringene. (Artikkelen er på engelsk)

Les mer
Vil ha endringer i regelverk for sidegjøremål (11.05.07)

Domstoladministrasjonens styre ber i vedtak om at det settes i gang et arbeid for forandre i domstollovens regler om sidegjøremål.

Les mer
Innstillingsrådet for dommere (24.04.07)

Innstillinger til dommerembeter fra Innstillingsrådets møte 20. april.

Les mer
Mer synlig tilståelsesrabatt (27.03.07)

Strafferabatt ved tilståelser brukes i stadig større grad, og rabatten blir mer synlig ved straffeutmålingen. Dette viser en ny undersøkelse i regi av Domstoladministrasjonen (DA ). Både tingrettene og lagmannsrettene bruker tilståelsesrabatt mer enn det som kom fram i en tilsvarende undersøkelse for to år siden.

Les mer
Skillet går ikke mellom fagdommere og meddommere (23.03.07)

Når tilsidesatte lagretteavgjørelser behandles av meddomsrett er det ikke et skarpt skille mellom fagdommere og meddommere. Det viser en ny undersøkelse fra Domstoladministrasjonen som beskrives i domstolmagasinet Rett på sak.

Les mer
Forvaring (16.02.07)

I forbindelse med NOKAS-dommen ble en av de tiltalte dømt til forvaring. Forvaring er en reaksjon norske domstoler kan ta i bruk der vanlig tidsbestemt fengselsstraff ikke anses å være nok til å verne samfunnet fra lovbryteren.

Les mer
NOKAS-dommen (15.02.07)

Gulating lagmannsrett har avsagt dom i NOKAS-saken.

Les mer
Forberedelser til ny tvistelov (13.02.07)

Lov av 17. juni 2005 lov nr. 90 ”om mekling og rettergang i sivile tvister” (tvisteloven) skal tre i kraft 1. januar 2008. Den nye loven innebærer omfattende endringer i domstolenes behandling av sivile tvister.

Les mer
Hurtigere behandling av straffesaker (07.02.07)

Domstoladministrasjonen vedtok 6. februar sin høringsuttalelse til forslag om "Hurtigere behandling av straffesaker" fra Justisdepartementet. Blant annet foreslås å erstatte dagens juryordning med en forsterket meddomsrett, hvilket gir mulighet til begrunnede avgjørelser.

Les mer
Få tilsidesettelser av jurykjennelser (24.01.07)

Etter NOKAS-saken har det vært debatt om fagdommernes rett til å sette jurykjennelser til side. En ny undersøkelse fra Domstoladministrasjonen viser at i 2005 ble juryens kjennelse tilsidesatt i 9 av 325 saker.

Les mer
Domstolene domfeller juryordningen (16.01.07)

Alle landets lagmannsretter er samstemte i sin tilbakemelding til Justisdepartementet. Rettssikkerheten må styrkes ved at juryordningen erstattes med meddomsrett.

Les mer
Lov i strid med Grunnloven? (15.01.07)

I en rettsak som har fått stor oppmerksomhet har saksøkerne anført at tomtefestelovens § 33 strider mot Grunnloven § 97 og § 105, og at paragrafen i tomtefesteloven derfor ikke kan påberopes. Dommen fra Oslo tingrett har vakt stor interesse.

Les mer
Vandelskontroll av meddommere (28.12.06)

Regjeringen foreslår at Domstoladministrasjonen får anledning til foreta halvårlige vandelskontroller av meddommere. Direktør Knut Sæther er fornøyd med forslaget.

Les mer