Meny
Rettssaker behandles rekordraskt i domstolene (25.03.09)

Aldri tidligere har rettssaker blitt behandlet så raskt i domstolene som i 2008. I tingrettene er en straffesak med meddommere i gjennomsnitt behandlet, og dom avsagt, i løpet av 2,6 måneder og sivile tvister etter 5,2 måneder. For første gang er fire av fem tingretter innenfor målene fastsatt av stortinget for alle sakstyper.

Les mer
Fra lovbrudd til straff (14.01.09)

Hvor mange lovbrudd blir anmeldt hvert år og hvor mange blir oppklart og slutter med en dom? Det er noen av de spørsmål som besvares i en analyse fra Ssb.

Les mer
Positivt for rettssikkerheten, men økonomiske konsekvenser (19.12.08)

Høyesterett kom i en avgjørelse fredag fram til at ankenektelser generelt skal begrunnes. Det innebærer en forandring i behandlingen av en stor mengde rettssaker og vil få økonomiske konsekvenser.
- Vi tar nå initiativ til et møte med justisministeren for å diskutere dette, sier Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach i en kommentar.

Les mer
Informasjon om mortifikasjon (17.12.08)

Alle saker om mortifikasjon skal siden 1. juli 2008 behandles av Brønnøy tingrett. De har nå opprettet nye informasjonssider med veileder og skjema på sine nettsider.

Les mer
Kvinneprofilen blant dommerne forsterkes (17.12.08)

Ca. halvparten av de 37 utnevnte dommerne i 2008 var kvinner.

Les mer
Fem år for krigsforbrytelser (02.12.08)

Oslo tingrett har frikjent en 42 år gammel mann for forbrytelser mot menneskeheten,  fordi det ville være grunnlovsstidig å bruke denne straffebestemmelsen. Han frifinnes også for grov vold og voldtekt. Han dømmes til fem års fengsel for krigsforbrytelser i form av ulovlig innesperring av 11 personer.

Les mer
Lang beitestrid i jordskifteoverretten (25.11.08)

Nyplanting av gran brukes for å presse husdyr vekk fra utmarksbeiter på Fylling i Skodje. Midlene er trusler, politi og søksmål.

Les mer
Mener Norge bryter FN-konvensjon i ankesaker (03.11.08)

FNs menneskerettighetskomité i Geneve har i en uttalelse lagt til grunn at Norge har brutt FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Les mer
Lær om domstolene (27.10.08)

Lurer du på hva lov, beviskrav og strafferamme har for betydning for domstolen? Vil du vite mer om domstolenes rolle i samfunnet? På våre skolesider finner du dette samt quiz, ordkoblinger og rollespill som kan hjelpe deg å lære mer om domstolene.

Les mer
Om regelendringer for ofrene i straffesaker (20.10.08)

1. juli 2008 ble ofrenes rettigheter i rettssaken styrket. Les mer om hva reglene betyr i praksis.

Les mer
Vi har Europas hurtigste domstoler (11.09.08)

- Vi har Europas hurtigste domstoler. Det sier Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach i en kommentar til en rapport fra Riksrevisjonen vedrørende effektiviteten i straffesakskjeden.

Les mer
Tvister behandles raskere i domstolene (10.09.08)

Nå avgjøres også sivile tvister mye raskere i domstolene. Tiden for å avgjøre en tvist har på tre år blitt redusert med ca. to måneder i både tingretter og lagmannsretter. Det viser statistikk for første halvår 2008.

Les mer
Staten ble frikjent i sak om nordsjødykkerne (09.09.08)

De 19 tidligere nordsjødykkernes søksmål mot Staten v/Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ikke ført fram. Retten har ikke funnet staten erstatningsansvarlig, verken på et objektivt eller subjektivt grunnlag.

Les mer
Tilbud om kurs for tolking i offentlig sektor (02.09.08)

10.september er det søknadsfrist for et studie på 30 studiepoeng ved Høgskolen i Oslo. Det er også tilbud om et påbyggingskurs.

Les mer
Klart for trådløst nett i åtte domstoler (14.08.08)

Trådløs nettilgang vil gjøre hverdagen enklere for alle som deltar i et rettsmøte. I løpet av sommeren skal Asker & Bærum være først ute med et slikt tilbud. I løpet av året skal ytterligere syv domstoler komme til.

Les mer
Evaluering av barneloven: Ingen tegn til konfliktdemping (14.08.08)

Endringene i barneloven fra 2004 skulle ivareta barnets beste både i avgjørelsene og i selve prosessen. En evaluering av saksbehandlingsreglene viser at det ennå er en lang vei fram til målet.

Les mer
Hver tredje lekdommer er borte (14.08.08)

Meddommere og lagrettemedlemmer må berede seg på å møte betydelig oftere i retten enn tidligere. Det totale antallet lekdommere er fra 1. mai gått ned fra ca. 66 000 til ca 43 000.

Les mer
Vil ha rettsmedisinsk kommisjon også for sivile saker (27.06.08)

- Legeerklæringer som brukes i erstatningssaker etter personskade må kvalitetskontrolleres. Det sier Tor Langbach, direktør i Domstoladministrasjonen.

Les mer
Tingrettene populære blant jusstudenter (25.06.08)

Tingrettene er blant de mest attraktive arbeidsplassene hos landets jusstudenter. Generelt er offentlig sektor populært.

Les mer
Ikrafttredelse av lov om styrking av ofrenes rettigheter (30.06.08)

Fra 1. juli 2008 endres straffeprosessloven for å styrke rettighetene til ofrene under behandling av en straffesak.

Les mer
Mortifikasjon samles i Brønnøy tingrett (20.06.08)

Fra 1. juli 2008 samles alle saker om mortifikasjon av dokumenter i Brønnøy tingrett.

Les mer
Dialog om ny jordskiftelov (11.06.08)

Mye tyder på at forslaget til ny jordskiftelov kommer til å bli et to-sporet system for anker der de rettsfastsettende, juridiske, spørsmålene behandles på en måte og de rettsendrende, jordskiftefaglige, spørsmålene på en annen. I hvert fall om Landbruks- og Matdepartementet lytter til innspillene fra domstolene.

Les mer
Stor interesse for vitnestøtte (25.04.08)

Fram til sommeren vil ytterligere fem domstoler slutte seg til tilbudet om vitnestøtte som siden 2006 har vært gitt i tingrettene Oslo og Trondheim.

Les mer
Ingen riksrett mot høyesterettsdommere (15.05.08)

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite sier nei til riksrett mot tre dommere i høyesterett i etterkant av Fritz Moen-saken.

Les mer
Haugaland tingrett ny domstol i Haugesund (31.03.08)

1. april 2008 etableres Haugaland tingrett i et nytt tinghus i Haugesund. Den nye domstolen er en sammenslåing av Haugesund og Karmsund tingrett, som begge har holdt til i Haugesund.

Les mer
Veiledning til lekdommere (14.03.08)

Er du en av alle de nyvalgte meddommerne eller lagrettemedlemmene? Her finner du en veiledning som er laget for deg.

Les mer
Rett på sak nr.1 2008 (13.03.08)

Domstolmagasinet Rett på sak er nå kommet med sitt første nummer for året.

Les mer
Færre dommere får kritikk (07.04.08)

Bare tre dommere fikk disiplinærreaksjoner fra Tilsynsutvalget for dommere i 2007, mot ti dommere i 2006.

Les mer
Domstolene raskere enn noen gang (10.03.08)

Saksbehandlingstiden i domstolene fortsetter å gå ned. Det viser statistikken for 2007. For andre år på rad er tingrettenes saksbehandlingstid i straffesaker innenfor målene, og den har aldri vært kortere. Også i sivile saker er saksbehandlingstiden synkende, men er ikke innenfor målet. Lagmannsrettene og jordskifterettene har redusert saksbehandlingstiden innen alle sakstyper og redusert beholdningen av gamle saker, og setter ”bestenoteringer” på disse områdene.

Les mer
Tryggere vitner i Aust-Agder tingrett (04.03.08)

Aust-Agder tingrett etablerer en ordning med vitnestøtter fra 1. mars.

Les mer
Medisinsk sakkyndiges rolle i erstatningssaker (26.02.08)

Den siste tiden har det i Dagbladet og VG vært flere artikler om sakkyndiges rolle, spesielt i erstatningssaker. Domstoladministrasjonens direktør, Tor Langbach, har tidligere foreslått at det opprettes en rettsmedisinsk kommisjon som en kvalitetskontroll i sivile saker.

Les mer
Dette er riksrett (07.02.08)

Privatetterforsker Tore Sandbergs anmeldelse av tre høyesterettsdommere etter Fritz Moen-saken har ført til at riksrett har kommet på den politiske dagsorden.

Les mer
Flere skal få vitnestøtte (04.02.08)

Ordningen med hjelp og støtte til folk som skal vitne i Oslo og Trondheim tingrett er blitt svært godt mottatt. Nå utvides ordningen til også å gjelde Borgarting lagmannsrett.

Les mer
Ønsker bedre betaling for lekdommere (07.01.08)

I høringssvar og et notat til Justisdepartementet og i media går Domstoladministrasjonen på banen for at ikke erstatningen til lekdommere skal svekkes.

Les mer
Nytt nummer av Rett på sak (18.12.07)

Nå er et nytt nummmer av domstolmagasinet Rett på sak ute. Blant sakene er forebygging av familievold, urbant jordskifte samt andre nyheter, intervjuer og kronikker. Det er også mulig å lese det her på domstol.no.

Les mer
Ny tvistelov fra årsskiftet (17.12.07)

En helt ny tvistelov gjelder fra 1. januar 2008. Loven inneholder en rekke forandringer som påvirker domstolene, aktører og parter. En nyhet er reglene om småkravsprosess. En annen at det kan tas ut gruppesøksmål.

Les mer