2008

Rettssaker behandles rekordraskt i domstolene

Aldri tidligere har rettssaker blitt behandlet så raskt i domstolene som i 2008. I tingrettene er en straffesak med meddommere i gjennomsnitt behandlet, og dom avsagt, i løpet av 2,6 måneder og sivile tvister etter 5,2 måneder. For første gang er fire av fem tingretter innenfor målene fastsatt av stortinget for alle sakstyper.

Les mer

Positivt for rettssikkerheten, men økonomiske konsekvenser

Høyesterett kom i en avgjørelse fredag fram til at ankenektelser generelt skal begrunnes. Det innebærer en forandring i behandlingen av en stor mengde rettssaker og vil få økonomiske konsekvenser. - Vi tar nå initiativ til et møte med justisministeren for å diskutere dette, sier Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach i en kommentar.

Les mer

Kvinneprofilen blant dommerne forsterkes

Ca. halvparten av de 37 utnevnte dommerne i 2008 var kvinner.

Les mer

Fem år for krigsforbrytelser

Oslo tingrett har frikjent en 42 år gammel mann for forbrytelser mot menneskeheten,  fordi det ville være grunnlovsstidig å bruke denne straffebestemmelsen. Han frifinnes også for grov vold og voldtekt. Han dømmes til fem års fengsel for krigsforbrytelser i form av ulovlig innesperring av 11 personer.

Les mer

Lang beitestrid i jordskifteoverretten

Nyplanting av gran brukes for å presse husdyr vekk fra utmarksbeiter på Fylling i Skodje. Midlene er trusler, politi og søksmål.

Les mer

Mener Norge bryter FN-konvensjon i ankesaker

FNs menneskerettighetskomité i Geneve har i en uttalelse lagt til grunn at Norge har brutt FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Les mer

Om regelendringer for ofrene i straffesaker

1. juli 2008 ble ofrenes rettigheter i rettssaken styrket. Les mer om hva reglene betyr i praksis.

Les mer

Vi har Europas hurtigste domstoler

- Vi har Europas hurtigste domstoler. Det sier Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach i en kommentar til en rapport fra Riksrevisjonen vedrørende effektiviteten i straffesakskjeden.

Les mer

Staten ble frikjent i sak om nordsjødykkerne

De 19 tidligere nordsjødykkernes søksmål mot Staten v/Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ikke ført fram. Retten har ikke funnet staten erstatningsansvarlig, verken på et objektivt eller subjektivt grunnlag.

Les mer

Evaluering av barneloven: Ingen tegn til konfliktdemping

Endringene i barneloven fra 2004 skulle ivareta barnets beste både i avgjørelsene og i selve prosessen. En evaluering av saksbehandlingsreglene viser at det ennå er en lang vei fram til målet.

Les mer

Hver tredje lekdommer er borte

Meddommere og lagrettemedlemmer må berede seg på å møte betydelig oftere i retten enn tidligere. Det totale antallet lekdommere er fra 1. mai gått ned fra ca. 66 000 til ca 43 000.

Les mer

Vil ha rettsmedisinsk kommisjon også for sivile saker

- Legeerklæringer som brukes i erstatningssaker etter personskade må kvalitetskontrolleres. Det sier Tor Langbach, direktør i Domstoladministrasjonen.

Les mer

Ikrafttredelse av lov om styrking av ofrenes rettigheter

Fra 1. juli 2008 endres straffeprosessloven for å styrke rettighetene til ofrene under behandling av en straffesak.

Les mer

Mortifikasjon samles i Brønnøy tingrett

Fra 1. juli 2008 samles alle saker om mortifikasjon av dokumenter i Brønnøy tingrett.

Les mer

Dialog om ny jordskiftelov

Mye tyder på at forslaget til ny jordskiftelov kommer til å bli et to-sporet system for anker der de rettsfastsettende, juridiske, spørsmålene behandles på en måte og de rettsendrende, jordskiftefaglige, spørsmålene på en annen. I hvert fall om Landbruks- og Matdepartementet lytter til innspillene fra domstolene.

Les mer

Ingen riksrett mot høyesterettsdommere

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite sier nei til riksrett mot tre dommere i høyesterett i etterkant av Fritz Moen-saken.

Les mer

Haugaland tingrett ny domstol i Haugesund

1. april 2008 etableres Haugaland tingrett i et nytt tinghus i Haugesund. Den nye domstolen er en sammenslåing av Haugesund og Karmsund tingrett, som begge har holdt til i Haugesund.

Les mer

Færre dommere får kritikk

Bare tre dommere fikk disiplinærreaksjoner fra Tilsynsutvalget for dommere i 2007, mot ti dommere i 2006.

Les mer

Medisinsk sakkyndiges rolle i erstatningssaker

Den siste tiden har det i Dagbladet og VG vært flere artikler om sakkyndiges rolle, spesielt i erstatningssaker. Domstoladministrasjonens direktør, Tor Langbach, har tidligere foreslått at det opprettes en rettsmedisinsk kommisjon som en kvalitetskontroll i sivile saker.

Les mer

Dette er riksrett

Privatetterforsker Tore Sandbergs anmeldelse av tre høyesterettsdommere etter Fritz Moen-saken har ført til at riksrett har kommet på den politiske dagsorden.

Les mer

Ønsker bedre betaling for lekdommere

I høringssvar og et notat til Justisdepartementet og i media går Domstoladministrasjonen på banen for at ikke erstatningen til lekdommere skal svekkes.

Les mer