Meny
Nedgang i straffereaksjoner 2008 (14.01.10)

7,6 prosent av den straffbare befolkningen 15 år og over ble ilagt en eller flere straffereaksjoner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som får samfunnsstraff øker.

Les mer
Tingrettene Trondheim og Sør-Trøndelag blir til Sør-Trøndelag tingrett  (03.01.10)

Fra 1.1. 2010 slås domstolene Trondheim tingrett og Sør-Trøndelag tingrett sammen til Sør-Trøndelag tingrett.

Les mer
Økt identifisering i straffesaker (18.12.09)

Høsten 2009 har flere siktede og tiltalte blitt identifisert med navn i forskjellige medier. I domstolmagasinet Rett på sak kan du lese om hva Presseforbundet, en dommer og en nyhetsredaktør mener om utviklingen.

Les mer
Nytt nummer av Rett på sak (18.12.09)

Et nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak er nå tilgjengelig. Der kan du blant annet lese om dommerrekruttering, norsk innsats for rettssikkerhet i Moldova og Georgia samt om bruken av tolker i straffesakskjeden.

Les mer
Høring om religiøse plagg i retten - innkomne høringsuttalelser (15.12.09)

Høringsuttalelsene til høringen om bruk av religiøse plagg i retten vil publiseres på domstoladministrasjonen.no.

Les mer
Høring om religiøse plagg i retten - innkomne høringsuttalelser (15.12.09)

Høringsuttalelsene til høringen om bruk av religiøse plagg i retten vil publiseres på domstoladministrasjonen.no.

Les mer
Pengemangel i domstolene går utover rettssikkerheten (14.12.09)

Direktøren for landets domstoler frykter at pengekrise i domstolene vil gå utover rettsikkerheten. Det rapporterer TV2.

Les mer
Vitne i retten? (01.06.10)

Her finnes nyttig informasjon til deg som er innkalt til å vitne i retten.

Les mer
Film om barnefordelingssaker (18.11.09)

Trondheim tingrett har laget en film som illustrerer saksgangen i en barnefordelingssak.

Les mer
Å gifte seg i domstolene (17.11.09)

På domstol.no finnes informasjon om hvordan man går fram for å vie seg i domstolene.

Les mer
Viktig støtte for vitner i domstolene (27.10.09)

Ordningen med vitnestøtter etableres i stadig flere domstoler, nå finnes tilbudet også hos Asker og Bærum tingrett.

Les mer
Viktig støtte for vitner i domstolene (27.10.09)

Ordningen med vitnestøtter etableres i stadig flere domstoler, nå finnes tilbudet også hos Fredrikstad tingrett og Fjordane tingrett.

Les mer
Quizer og andre oppgaver (29.09.09)

Quizer og andre oppgaveløsninger om domstolene er tilgjengelige for skolene og andre som vil teste sine kunnskaper.

Les mer
Viktig støtte for vitner i domstolene (13.08.09)

Ordningen med vitnestøtter etableres i stadig flere domstoler.

Les mer
Flere tvistesaker til retten – og raskere avklaringer (09.09.09)

Antallet tvistesaker som kommer til tingrettene har økt med 28 prosent på tre år. I samme periode har saksbehandlingstiden gått ned fra 6,8 til 4,7 måneder. Se hele domstolsstatistikken for første halvår 2009.

Les mer
Krisen gir flere arbeidsrettssaker (21.09.09)

Stadig flere ansatte kjemper en innbitt kamp i retten for å beholde jobbene sine. Domstolene registrerer en eksplosiv økning i antall arbeidsrettssaker på grunn av finanskrisen, rapporterer Dagsavisen.

Les mer
Flere tvistesaker til retten – og raskere avklaringer (09.09.09)

Antallet tvistesaker til tingrettene har økt med 28 prosent på tre år. I samme periode har saksbehandlingstiden for disse sakene gått ned fra 6,8 til 4,7 måneder. Det viser statistikk for første halvår 2009.

Les mer
Flere tvistesaker til retten – og raskere avklaringer (09.09.09)

Antallet tvistesaker til tingrettene har økt med 28 prosent på tre år. IPå samme tid har saksbehandlingstiden gått ned fra 6,8 til 4,7 måneder. Se statistikken for første halvår 2009.

Les mer
Ønsker forbud mot hijab i domstolene (09.09.09)

Styret i Domstoladministrasjonen ønsker forbud mot at fagdommere bruker hijab.

Les mer
Delte meninger om utvidet bruk av videokonferanse (02.09.09)

Justisdepartementets forslag til mer bruk av videokonferanser har fått en blandet mottagelse i en nylig avsluttet høringsrunde.

Les mer
Informasjonsfilm for lekdommere (25.08.09)

Filmen Retten er satt tar opp ulike sider ved å være meddommer i retten.

Les mer
Informasjonsfilm for lekdommere (25.08.09)


Filmen Retten er satt tar opp ulike sider ved det å være meddommer i en rettssak.

Les mer
Viktig støtte for vitner i domstolene (27.10.09)

Ordningen med vitnestøtter etableres i stadig flere domstoler, nå finnes tilbudet også hos Fredrikstad tingrett og Fjordane tingrett.

Les mer
Nytt nummer av magasinet Rett på sak (25.06.09)

Blant annet om blogging fra rettssalen, undersøkelse om Tilsynsutvalget for dommere og bruk av Barnehus skaper utfordringer.

Les mer
Første dom i gruppesøksmål (25.06.09)

Nord-Troms tingrett har avsagt det som er den første dommen i et gruppesøksmål, etter de nye reglene om dette i tvisteloven som trådte i kraft i 2008. Gruppesøksmålet er også det mest omfattende til nå, med 58 boligeiere som parter.

Les mer
Ingen endring for juryordningen (12.06.09)

Høyesteretts avgjørelser i to saker om manglende begrunnelse fra juryen medfører ingen endringer for juryordningen.

Les mer
Nye regler i arveloven fra 1. juli (04.06.09)

Samboere med felles barn får en begrenset rett til uskifte og en begrenset rett til arv etter arveloven fra 1. juli 2009.

Les mer
Åpning av Gjøvik tinghus (19.05.09)

19. mai skjer den den formelle åpningen av Gjøvik tinghus. Gjøvik tingrett dekker kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land og ligger i Gjøvik sentrum.

Les mer
Domstolene får dekket merutgifter til ankesiling (15.05.09)

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 15. mai får domstolene dekket merutgifter til ankesiling i lagmannsrettene.

Les mer
Domstolene får dekket merutgifter til ankesiling (15.05.09)

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 15. mai får domstolene dekket merutgifter til ankesiling i lagmannsrettene.

Les mer
Norsk tilslutning til ny Luganokonvensjon (08.05.09)

Regjeringen foreslår at Stortinget samtykker i at Norge slutter seg til Luganokonvensjonen 2007 om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker. Samtidig foreslås nødvendige lovendringer i tvisteloven.

Les mer
Juryordningen til debatt (30.04.09)

Juryordningen er til debatt på partienes landsmøter. I mai behandler Norges Høyesterett saker om behovet for begrunnede rettsavgjørelser. I det nye nummeret av domstolmagasinet Rett på sak kan du blant annet lese intervjuer med jurymedlemmer, kronikker for og imot ordningen.

Les mer
Leder Europarådets arbeid mot trafficking (15.04.09)

Lagmann Hanne Sophie Greve er valgt til å lede Europarådets ekspertgruppe mot menneskehandel, GRETA (The Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings). Gruppen skal overvåke at land som har ratifisert Europarådets konvensjon mot menneskehandel gjennomfører sine forpliktelser. Det skriver domstolsmagasinet Rett på sak 1/09.

Les mer
Norske domstoler raskest i Norden (02.04.09)

Domstolene i Norge er nå raskest i Norden, skriver Dagsavisen. Mens dansker, svensker og finner må vente i syv lange og syv brede på en domsavgjørelse, banker nå norske domstoler sakene gjennom i ekspressfart.

Les mer
Norske domstoler raskest i Norden (02.04.09)

Domstolene i Norge er nå raskest i Norden, skriver Dagsavisen. Mens dansker, svensker og finner må vente i syv lange og syv brede på en domsavgjørelse, banker nå norske domstoler sakene gjennom i ekspressfart.

Les mer
Dom i Søndre Land-saken (26.02.09)

Gjøvik tingrett avsa 26. mars dom i den såkalte Søndre Land-saken

Les mer
Norske domstoler raskest i Norden (02.04.09)

Domstolene i Norge er nå raskest i verden, skriver Dagsavisen. Mens dansker, svensker og finner må vente i syv lange og syv brede på en domsavgjørelse, banker nå norske domstoler sakene gjennom i ekspressfart.

Les mer
Skal din skole besøke en domstol? (04.03.09)

Mange skoleklasser overværer en rettssak som en del av undervisningen. Domstol.no har en veiledning som gjør at du kan få ut mer av besøket.

Les mer
Religiøse symboler i retten (18.02.09)

Dagbladet skriver 18.2. at Domstoladministrasjonen (DA) ”vurderer hijab for dommere”. Dette er ikke en riktig framstilling.  DA har satt i gang et utredningsarbeid for å avklare bruk av religiøse og andre symboler i retten. Utredningsarbeidet skal ta stilling til om det skal gis regler om dette.

Les mer
Oversikt over rettsgebyr (16.02.09)

Les mer om hva rettsgebyret utgjør som kostnad i ulike typer saker.

Les mer
Rettssaker behandles rekordraskt i domstolene (03.02.09)

Aldri tidligere har rettssaker blitt behandlet så raskt i domstolene. I tingrettene er en straffesak med meddommere i gjennomsnitt behandlet, og dom avsagt, i løpet av 2,6 måneder og sivile tvister etter 5,2 måneder. For første gang er fire av fem tingretter innenfor målene fastsatt av stortinget for alle sakstyper

Les mer
Fra lovbrudd til straff (14.01.09)

Hvor mange lovbrudd blir anmeldt hvert år og hvor mange blir oppklart og slutter med en dom? Det er noen av de spørsmål som besvares i en analyse fra Ssb.

Les mer
Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg sin betydning for norsk rett (06.01.09)

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius har i Rett på sak nr 4 2008 en kronikk om betydningen den europeiske menneskerettskonvensjon og Menneskerettighetsdomstolen har for norsk rett.

Les mer
Quiz for lekdommere (25.03.09)

Er du meddommer eller lagrettemedlem? Da kan du teste dine kunnskaper i våre nye quizer. Her finner du også informasjon til meddommere og lagrettemedlemmer samt en veiledning for lekdommere.

Les mer