2009

Nedgang i straffereaksjoner 2008

7,6 prosent av den straffbare befolkningen 15 år og over ble ilagt en eller flere straffereaksjoner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som får samfunnsstraff øker.

Les mer

Tingrettene Trondheim og Sør-Trøndelag blir til Sør-Trøndelag tingrett

Fra 1.1. 2010 slås domstolene Trondheim tingrett og Sør-Trøndelag tingrett sammen til Sør-Trøndelag tingrett.

Les mer

Økt identifisering i straffesaker

Høsten 2009 har flere siktede og tiltalte blitt identifisert med navn i forskjellige medier. I domstolmagasinet Rett på sak kan du lese om hva Presseforbundet, en dommer og en nyhetsredaktør mener om utviklingen.

Les mer

Høring om religiøse plagg i retten - innkomne høringsuttalelser

Høringsuttalelsene til høringen om bruk av religiøse plagg i retten vil publiseres på domstoladministrasjonen.no.

Les mer

Pengemangel i domstolene går utover rettssikkerheten

Direktøren for landets domstoler frykter at pengekrise i domstolene vil gå utover rettsikkerheten. Det rapporterer TV2.

Les mer

Film om barnefordelingssaker

Trondheim tingrett har laget en film som illustrerer saksgangen i en barnefordelingssak.

Les mer

Ønsker forbud mot hijab i domstolene

Styret i Domstoladministrasjonen ønsker forbud mot at fagdommere bruker hijab.

Les mer

Delte meninger om utvidet bruk av videokonferanse

Justisdepartementets forslag til mer bruk av videokonferanser har fått en blandet mottagelse i en nylig avsluttet høringsrunde.

Les mer

Første dom i gruppesøksmål

Nord-Troms tingrett har avsagt det som er den første dommen i et gruppesøksmål, etter de nye reglene om dette i tvisteloven som trådte i kraft i 2008. Gruppesøksmålet er også det mest omfattende til nå, med 58 boligeiere som parter.

Les mer

Ingen endring for juryordningen

Høyesteretts avgjørelser i to saker om manglende begrunnelse fra juryen medfører ingen endringer for juryordningen.

Les mer

Nye regler i arveloven fra 1. juli

Samboere med felles barn får en begrenset rett til uskifte og en begrenset rett til arv etter arveloven fra 1. juli 2009.

Les mer

Åpning av Gjøvik tinghus

19. mai skjer den den formelle åpningen av Gjøvik tinghus. Gjøvik tingrett dekker kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land og ligger i Gjøvik sentrum.

Les mer

Domstolene får dekket merutgifter til ankesiling

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 15. mai får domstolene dekket merutgifter til ankesiling i lagmannsrettene.

Les mer

Juryordningen til debatt

Juryordningen er til debatt på partienes landsmøter. I mai behandler Norges Høyesterett saker om behovet for begrunnede rettsavgjørelser. I det nye nummeret av domstolmagasinet Rett på sak kan du blant annet lese intervjuer med jurymedlemmer, kronikker for og imot ordningen.

Les mer

Leder Europarådets arbeid mot trafficking

Lagmann Hanne Sophie Greve er valgt til å lede Europarådets ekspertgruppe mot menneskehandel, GRETA (The Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings). Gruppen skal overvåke at land som har ratifisert Europarådets konvensjon mot menneskehandel gjennomfører sine forpliktelser. Det skriver domstolsmagasinet Rett på sak 1/09.

Les mer

Lagmannsrettene ber om lovendring for begrunnelse av skyldspørsmål

Lagmannsrettene ber Justisdepartementet om en lovendring hvor meddomsrett erstatter juryen i lagmannsrettene. De frykter en uoversiktlig situasjon hvis juryordningen blir opphevet på grunn av manglende begrunnelse av skyldspørsmålet.

Les mer

Dom i Søndre Land-saken

Gjøvik tingrett avsa 26. mars dom i den såkalte "Søndre Land-saken".

Les mer

Dom i Søndre Land-saken

Gjøvik tingrett avsa 26. mars dom i den såkalte Søndre Land-saken

Les mer

Norske domstoler raskest i Norden

Domstolene i Norge er nå raskest i verden, skriver Dagsavisen. Mens dansker, svensker og finner må vente i syv lange og syv brede på en domsavgjørelse, banker nå norske domstoler sakene gjennom i ekspressfart.

Les mer

Religiøse symboler i retten

Dagbladet skriver 18.2. at Domstoladministrasjonen (DA) ”vurderer hijab for dommere”. Dette er ikke en riktig framstilling.  DA har satt i gang et utredningsarbeid for å avklare bruk av religiøse og andre symboler i retten. Utredningsarbeidet skal ta stilling til om det skal gis regler om dette.

Les mer

Rettssaker behandles rekordraskt i domstolene

Aldri tidligere har rettssaker blitt behandlet så raskt i domstolene. I tingrettene er en straffesak med meddommere i gjennomsnitt behandlet, og dom avsagt, i løpet av 2,6 måneder og sivile tvister etter 5,2 måneder. For første gang er fire av fem tingretter innenfor målene fastsatt av stortinget for alle sakstyper

Les mer

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg sin betydning for norsk rett

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius har i Rett på sak nr 4 2008 en kronikk om betydningen den europeiske menneskerettskonvensjon og Menneskerettighetsdomstolen har for norsk rett.

Les mer